เว็บบอร์ด

คำถาม

วัตถุอันตราย
บริษัทเราซื้อสารเคมีมาใช้ใน Lab เเต่พบเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 1 เเละประเภทที่ 3 จะต้องดำเนินการอยากไรบ้าง ให้ถูกต้อง
โดย : exstar คำถามเมื่อ : 10/6/2558 15:18:35

คำตอบ

1. ดำเนินการตรวจสอบว่าวัตถุอันตรายใดที่เข้าข่ายต้องทำ วอ./ อก.7 (เทียบกับที่กรมโรงงานกำหนด 53 รายการ)
2. ดำเนินการจัดทำ วอ./ อก.7 เมื่อครอบครองวัตถุอันตรายที่เข้าข่าย และส่ง วอ./ อก.7 ปีละ 2 ครั้ง คือ รายงานเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน ส่งเดือน กรกฎาคม รายงานเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม ส่งเดือน มกราคม ของปีถัดไป
3. วัตถุอันตรายที่ใช้ในส่วนของห้องทดลอง และกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้ในกระบวนการผลิต หรือไม่ได้มีการเก็บไว้ในคลังสินค้า ไม่เข้าข่ายต้องจัดเก็บตาม ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550, ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551 และไม่ต้องนำไปพิจารณาในส่วนของการจัดให้มีบุคลากรเฉพาะดูแลพื้นที่จัดเก็บวัตถุอันตรายค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 11/6/2558 10:16:54