เว็บบอร์ด

คำถาม

ต่อจากคำถามที่ Q15060003
ขอถามเพิ่มเติมจากคำถามที่ Q15060003

นอกเหนือจากการดำเนินการตามกฏหมายที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับผิดชอบตามคำตอบในกระทู้ที่ Q15060003 นั้น

ต้องดำเนินการเพิ่มเติม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2542) ออกตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่องการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชนิด จำนวน แหล่งที่มา วิธีการใช้ และการเก็บรักษาสารกัมมันตรังสี ลงวันที่ 2 มิ.ย. 2542 ที่กำหนดให้ต้องรายงานตามแบบ ร.ง. 7 ด้วยหรือไม่ครับ
โดย : YETH law update คำถามเมื่อ : 24/6/2558 15:35:11

คำตอบ

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.aimconsultant.com โดยเข้าไปที่ กฎหมาย >> อาชีวอนามัย >> รังสี ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 25/6/2558 9:54:14

คำตอบ

4. รายงานแสดงปริมาณของวัสดุพลอยได้ แบบรายงาน สร. 1 ต่อสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้เข้าครอบครองวัสดุพลอยได้
- อายุใบอนุญาต 1 ปี ให้ส่งรายงานทุก 60 วัน
- อายุใบอนุญาต 2 ปี ให้ส่งรายงานทุก 90 วัน
- อายุใบอนุญาต 3 ปี ให้ส่งรายงานทุก 120 วัน
- อายุใบอนุญาต 4 และ 5 ปี ให้ส่งรายงานทุก 180 วัน
5. รายงานการรั่วไหลของวัสดุพลอยได้ แบบรายงาน สร 2 ต่อสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติภายใน 7 วันนับแต่วันที่เกิดการรั่วไหล
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 25/6/2558 8:34:31

คำตอบ

1. รายงานข้อมูลเกี่ยวกับชนิด จำนวน แหล่งที่มา วิธีการใช้ และการเก็บรักษาสารกัมมันตรังสีตามแบบ ร.ง.7 ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายในกำหนด 180 วันนับแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการ ครั้งต่อไปทุกปีภายในวันที่ 30 ธันวาคม ค่ะ
2. บันทึกสถิติการได้รับปริมาณรังสีของพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสี และแจ้งผลต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุก 6 เดือน
3. กรณีที่คนงานได้รับรังสีเกินที่กำหนด จะต้องจัดทำรายงานเสนอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 25/6/2558 8:27:49