เว็บบอร์ด

คำถาม

ขอกฏหมายเกี่ยวกับการขนส่งน้ำมัน
ขอสอบถามกฏหมายเกี่ยวกับรถขนส่งน้ำมันครับว่ามีกฏหมายตัวไหนเกี่ยวข้องบ้าง
ขอบคุณครับ
โดย : Ecolab2015 คำถามเมื่อ : 27/7/2558 23:38:59

คำตอบ

กฏหมายเกี่ยวกับรถขนส่งน้ำมัน
1. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น แบบคำขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2556

และปัจจุบันมี "ร่างกฎกระทรวง การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง โดยยานพาหนะทางบก พ.ศ. ….." ที่ออกตามมาตรา 5 มาตรา 7 (1)(3)(5)(7) มาตรา 17 วรรคหนึ่ง มาตรา 21 มาตรา 23 วรรคสองและมาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ซึ่งน่าจะประกาศใช้เร็วๆ นี้ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 29/7/2558 15:08:27