เว็บบอร์ด

คำถาม

มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน เรื่อง อุณหภูมิ
ไม่ทราบว่ามีกฎหมายมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินที่ออกมาเพิ่มเติมหรือไม่ เท่าที่เห็นมีแต่ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ซึ่งกำหนดให้อุณหภูมิ ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
โดย : envegat คำถามเมื่อ : 3/8/2558 11:03:15

คำตอบ

หลังจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537 ออกความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้ำผิวดิน แล้ว ยังไม่มีกฎหมายมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินที่ออกมาเพิ่มเติมค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 5/8/2558 8:21:40