เว็บบอร์ด

คำถาม

ค่าอุณหภูมิในแหล่งน้ำผิวดิน
คำถามต่อเนื่องจากคำถาม Q15080001 อยากทราบว่าในเมื่อไม่มีมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินมาใหม่ แล้วมีระเบียบ หรือ คำสั่ง หรือ มติของคณะกรรมการฯ ที่ออกมาควบคุมค่าอุณหภูมิน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 2 องศาเซลเซียส มีออกมาหรือไม่
โดย : envegat คำถามเมื่อ : 14/8/2558 14:15:13

คำตอบ

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้ำผิวดิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาี่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 ระบุว่า

ข้อ 4 (2) อุณหภูมิ (Temperature) ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
และยังไม่มีระเบียบ หรือ คำสั่ง หรือ มติของคณะกรรมการฯ ที่ออกมาควบคุมค่าอุณหภูมิน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 2 องศาเซลเซียส ออกมาค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 15/8/2558 8:23:43