เว็บบอร์ด

คำถาม

การใช้สารคลอโรฟอร์ม
ถ้าบริษัทจะมีการใช้สารคลอโรฟอร์ม ต้องขออนุญาตหรือมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องปฎิบัติอย่างไรบ้างครับ
โดย : thaiyoung คำถามเมื่อ : 18/8/2558 10:16:10

คำตอบ

คลอโรฟอร์ม เป็นทั้งสารเคมีอันตรายในความรับผิดชอบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และเป็นวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในส่วนของการขออนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายของทั้งสองหน่วยงานค่ะ โดยกฎหมายหลักๆ มีดังนี้ค่ะ
1. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2547
โดยสมาชิกสามารถดูกฎหมายเกี่ยวกับข้อปฏิบัติกับสารเคมีอันตรายและวัตุอันตรายทั้งหมด ได้จาก www.aimconsultant.com โดยเข้าไปที่หมวดสารเคมีอันตราย และหมวดวัตถุอันตราย ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 18/8/2558 10:37:11