เว็บบอร์ด

คำถาม

มลพิษทางอากาศโรงงานไฟฟ้าขยะและชีวมวล
โรงงานไฟฟ้าขยะและชีวมวลกำลังการผลิตไม่ถึง 10 วัตต์ ต้องตรวจวัดค่าความทึบแสงหรือไม่อย่างไรครับ
โดย : iec คำถามเมื่อ : 9/9/2558 9:18:20

คำตอบ

มาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้า ให้ดูจาก
1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. 2553
2. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย พ.ศ. 2540
ซึ่งกฎหมายตัวที่ 2 นี้ ให้ดูจากปริมาณขยะที่ใช้ในกระบวนการค่ะ
2.1 เตาเผาขยะ 1 ตันต่อวัน แต่ไม่เกิน 50 ตันต่อวัน ค่าความทึบแสงต้องไม่เกินร้อยละ 20
2.2 เตาเผาขยะ เกิน 50 ตันต่อวัน ค่าความทึบแสงต้องไม่เกินร้อยละ 10 ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 10/9/2558 13:22:47