เว็บบอร์ด

คำถาม

วอ./ อก.7
สอบถามเกี่ยวกับการส่ง วอ./อก. 7 สารต่อไปนี้ตัวไหนที่ต้องส่งรายงานบ้างคะ และอยู่ในกลุ่มไหนบ้าง (กรณีส่งในระบบอิเล็กทรอนิกส์) และต้องเริ่มต้นยังไงคะ
1. Hydrochloric Acid 35%
2. pH 10 Buffer Solution
3. pH Buffer
4. LPG
5. Propane
6. Nitric Acid
7. Sodium Chloride
8. Acetone
9. Buffer Solution pH 7.00
10.Buffer Solution pH 4.00

11.pH 6.86
12.sulfuric Acid
13.Methanol
โดย : safety saga คำถามเมื่อ : 15/9/2558 13:24:20

คำตอบ

1. ทวนสอบว่าวัตถุอันตรายชนิดใดต้องแจ้ง วอ./ อก. 7 จากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 กันยายน 2547 (ลิ้งค์ : http://aimconsultant.com/th_/file/012/002/003.pdf)

2. การแจ้ง วอ./อก. 7 ทางอินเตอร์เน็ตที่ http://haz2.diw.go.th/vk7/ ศึกษาวิธีการรายงานได้จาก คู่มือการใช้งานระบบการรับแจ้งข้อเท็จจริงวอ./อก.7 สำหรับผู้ประกอบการ (ลิ้งค์ : http://haz2.diw.go.th/vk7/doc/userman_c.pdf)
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 15/9/2558 15:05:11