เว็บบอร์ด

คำถาม

สอบถามการครอบครอง SCBA
ถ้าโรงงานต้องการครอบครองชุด SCBA เพื่อใช้สำหรับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหลไม่ทราบว่าต้องขออนุญาติกระทรวงกลาโหมไหมครับประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530

๒.๑.๑.๑๖ เครื่องมือต่อต้านอาวุธ ตาม ๒.๑.๑.๑ ถึง ๒.๑.๑.๑๕ ๒.๑.๓.๑๙ หน้ากากและอุปกรณ์ป้องกันสารเคมี สารชีวะทางทหารซึ่งสามารถให้การป้องกันต่อสารเคมี (Chemical Agents) และสารชีวะ (Biological Agents) ที่เป็นของแข็ง เป็นของเหลว เป็นแก๊ส เป็นไอ หรือเป็นแอโรซอล (Aerosol) เฉพาะที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ (๑) ตัวหน้ากากทำด้วยยางหรือวัสดุอื่นที่ทนทานต่อสารเคมี สารชีวะเมื่อประกอบแว่นตาแนบสนิทตัวหน้ากาก สวมแล้วสามารถปกคลุมใบหน้าได้ทั้งหมด และสามารถป้องกัน ไม่ให้สารเคมี สารชีวะทางทหารที่เป็นของแข็ง เป็นของเหลว เป็นแก๊ส หรือเป็นไอ ซึมผ่านเข้าไปทำอันตรายผิวหนังบริเวณใบหน้าได้ และ (๒) เป็นหน้ากากที่ใช้กับเครื่องกรองอากาศซึ่งมีลักษณะการทำงานเป็นเครื่องกรองแอโรซอลและกรองแก๊ส หรือไอบรรจุไว้ด้วยกัน (Gas-Particulate Filter) มีขีดความสามารถ ในการกรองสารเคมี สารชีวะทางทหารหน้ากากป้องกันที่มีขีดความสามารถและลักษณะดังกล่าวข้างต้น อาจเป็นหน้ากากที่สามารถนำติดตัวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ หรือเป็นหน้ากากที่ออกแบบสำหรับใช้ในยานพาหนะรบซึ่งอาจจะต่อเข้ากับระบบจ่ายอากาศหายใจหรือไม่ก็ได้ ยกเว้นหน้ากากป้องกันแก๊สพิษชนิดที่มีลักษณะเป็นถุงคลุมศีรษะป้องกันแก๊สพิษที่เกิดจากการลุกไหม้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้สวมใส่ เพื่อหนีไฟในขณะเกิดเพลิงไหม้ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานเพียงครั้งเดียว โดยใช้งานได้ในระยะเวลาประมาณ๒๐ นาที
โดย : Ecolab2015 คำถามเมื่อ : 27/9/2558 0:57:04

คำตอบ

เมื่อครอบครอง SCBA ตามประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาี่ 10 มกราคม 2551
1. ต้องขออนุญาตครอบครองยุทธภัณฑ์ โดยใช้แบบ ยภ. 1 และได้ใบอนุญาตครอบครองยุทธภัณฑ์ ตามแบบ ยภ. 5 ค่ะ
2. จัดทำบัญชีรับ - จ่ายยุทธภัณฑ์ ตามแบบ ยภ. 8 ทุกเดือนค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 29/9/2558 8:36:43