เว็บบอร์ด

คำถาม

การฝึกอบรมเกี่ยวกับผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับก๊าซ Cylinder
ตามกฏกระทรวงปี 2555 กำหนดให้มีคนงานที่มีความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าทีเกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน ตามข้อ 3 ..... มีปริมาณการใช้ หรือเก็บก๊าซในภาชนะบรรจุ (Cylinder) จำนวนตั้งแต่ 20 ภาชนะบรรจุขึ้นไป คำถาม : วิธีการนับจำนวนภาชนะบรรจุ 1. ให้นับแยก ตามจุดการใช้ ว่าเกิน 20 ถังในแต่ละจุด หรือ 2. นับรวมถังทั้งหมดทั้งโรงงาน ว่ามีการใช้ กี่ถัง ขอบคุณค่ะ
โดย : thai-otsuka คำถามเมื่อ : 14/10/2558 11:33:42

คำตอบ

นับรวมถัง Cylinder ทั้งโรงงาน ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 15/10/2558 14:15:05