เว็บบอร์ด

คำถาม

เรื่อง การตรวจสอบการจัดเก็บสารเคมี
สอบถามค่ะ บริษัทมีการจัดเก็บสารเคมีที่เป็นภาชนะบรรจุแบบ ไซโล หรือแท็งก์ อยู่ใต้ดินค่ะ อยากทราบว่ามีกฎหมายตัวไหนเกี่ยวข้องบ้างค่ะ ในเรื่องของการกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบสภาพการรั่วซึมของถังค่ะ ขอบคุณมากค่ะ"_"
โดย : Usaniwan คำถามเมื่อ : 21/10/2558 13:32:00

คำตอบ

1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน (Link: http://aimconsultant.com/th_/file/007/001/001.pdf)

2. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 (Link : http://aimconsultant.com/th_/file/9_29112013_QjoQjojjJo-2250.PDF)
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 26/10/2558 15:58:07

คำตอบ

ปัจจุบันไม่มีกฎหมายที่เขียนเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมีที่เป็นภาชนะบรรจุแบบ ไซโล หรือแท็งก์ อยู่ใต้ดิน โดยตรงค่ะ แต่ทั้งนี้ทางบริษัทต้องมั่นในว่าไม่มีการรัั่วไหล โดยอาจจะจัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน และปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 หมวด 4 การเก็บรักษา การบรรจุ และการถ่ายเทสารเคมีอันตราย
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 26/10/2558 15:55:11