เว็บบอร์ด

คำถาม

วอ/อก. ต่างๆ
วอ/อก. ต่างๆ
ตั้งแต่ วอ/อก.1 - วอ/อก.9 แต่ละตัวคือ ฟอร์มอะไร?
โดย : kanungnoot คำถามเมื่อ : 11/11/2558 13:24:35

คำตอบ

คำขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./อก.1)
ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./อก.2)
ข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุอันตราย (วอ./อก.3)
คำขอต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./อก.4)
ใบแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (วอ./อก.5)
แบบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกซึ่งวัตถุอันตราย (วอ./อก. 6)
แบบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ./อก.7 )
คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (วอ./อก.8)
คำขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างวัตถุอันตราย (วอ./อก.9)
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 12/11/2558 8:38:14