เว็บบอร์ด

คำถาม

ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ 2535
ขอสอบถามค่ะ
เนื่องจากมี ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ 2535 ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ซึ่งทางบริษัทอยู่ในส่วนผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย โดยในกฏหมายมีเนื้อหาว่า ผู้มีไว้ครอบครองนั้นได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถานประกอบการวัตุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยในการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ 2551 ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทเองได้ส่งบุคลากรของบริษัทไปดำเนินการสอบเพื่อให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนดอยู่ แต่เมื่อมีประกาศฉบับนี้ออกมาแล้ว ไม่ทราบว่าทางบริษัทจะต้องดำเนินการสอบอยู่หรือไม่? หรือทางบริษัทเองยังจำเป็นจะต้องมีบุคลากรเฉพาะอยู่หรือไม่ค่ะ? รบกวนด้วยค่ะ
โดย : HIRAISEIMITSU คำถามเมื่อ : 17/12/2558 8:34:45

คำตอบ

กรณีมีการครอบครองวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 อย่างเดียวไม่ต้องมีบุคลากรเฉพาะดูแลพื้นที่จัดเก็บวัตถุอันตรายค่ะ แต่หากมีการครอบครองวัตถุอันตรายตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายในบัญชี 5.1-5.5 และเป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะ รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551 ข้อ 4 ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายที่ต้องมีบุคลากรเฉพาะประจำสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ได้แก่ ผู้ประกอบการที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
4.1 ) ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ที่มีวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ปริมาณรวมตั้งแต่ 1,000 เมตริกตัน/ปี ขึ้นไป
4.2) ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่มีพื้นที่การเก็บรักษาวัตถุอันตรายตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป
4.3) ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่เป็นวัตถุไวไฟหรือวัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์

ก็ต้องจัดให้มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 17/12/2558 14:01:32

คำตอบ

กรณีมีการครอบครองวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 อย่างเดียวไม่ต้องมีบุคลากรเฉพาะดูแลพื้นที่จัดเก็บวัตถุอันตรายค่ะ
แต่หากมีการครอบครองวัตถุอันตรายตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายในบัญชี 5.1-5.5 และเป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะ รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551
ข้อ 1 ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายที่ต้องมีบุคลากรเฉพาะประจำสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ได้แก่ ผู้ประกอบการที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 4.1 ) ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ที่มีวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ปริมาณรวมตั้งแต่ 1,000 เมตริกตัน/ปี ขึ้นไป 4.2) ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่มีพื้นที่การเก็บรักษาวัตถุอันตรายตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป 4.3) ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่เป็นวัตถุไวไฟหรือวัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์


ก็ต้องจัดให้มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 17/12/2558 13:58:28