เว็บบอร์ด

คำถาม

สอบถามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558
"ให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบทดสอบตามรอบระยะเวลาที่กำหนดสำหรับภาชนะบรรจุที่มีความจุเกิน 1,000 ลิตร ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบภายใน 90 วัน หลังจากครบกำหนดการตรวจสอบ ทดสอบ"
คือให้ตรวจสอบภาชนะบรรจุที่มีความจุเกิน 1,000 ลิตรใช่ไหมครับ
โดยวิธีไหนครับหรือต้องรอประกาศกระทรวงตัวใหม่ก่อน
ขอบคุณครับ
โดย : Ecolab2015 คำถามเมื่อ : 17/12/2558 17:19:10

คำตอบ

1. "ให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบทดสอบตามรอบระยะเวลาที่กำหนดสำหรับภาชนะบรรจุที่มีความจุเกิน 1,000 ลิตร ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบภายใน 90 วัน หลังจากครบกำหนดการตรวจสอบ ทดสอบ" หมายถึง ให้ตรวจสอบภาชนะบรรจุที่มีความจุเกิน 1,000 ลิตร ค่ะ
2. การตรวจสอบ ทดสอบภาชนะบรรจุตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดตามเอกสารคําแนะนาขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย (UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) ไปก่อนค่ะ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะมีประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอทดสอบ ออกมาภายหลังค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 18/12/2558 13:27:42