เว็บบอร์ด

คำถาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรอง ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า
บุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ ทำอย่างไงถึงได้ขึ้นทะเบียนครับ
โดย : rsc คำถามเมื่อ : 5/1/2559 11:19:48

คำตอบ

ปัจจุบันให้มีการตรวจสอบโดยวิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว.) ไปก่อนค่ะ เนื่องจาก ต้องรอประกาศหลักเกณฑ์สำหรับขึ้นทะเบียนบุคคลตามมาตรา 9 ค่ะ

ซึ่งท้ายกระดาษของบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (เอกสารแนบท้าย ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรอง ระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า พ.ศ. 2558) ได้ระบุว่า

หมายเหตุ วิศวกรผู้ตรวจสอบ หมายถึง วิศวกรตามคำนิยาม “วิศวกร” ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าจนกว่าจะได้มีบุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๙ หรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 5/1/2559 13:37:04