เว็บบอร์ด

คำถาม

จากคำถามที่ Q16010001
ขอบคุณสำหรับคำตอบในคำถามที่ Q16010001
ขอสอบถามเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่แจ้งการเกิดอุบัติเหตุตามแบบ สปร.5 ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 แล้ว ยังต้องแจ้งการเกิดอุบัติเหตุตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อขึ้นทะเบียน และแจ้งกรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ลงวันที่ 3 ต.ค. 2549 อีกหรือไม่ครับ
โดย : yeth law update คำถามเมื่อ : 7/1/2559 9:25:48

คำตอบ

กรณีที่ดำเนินการแจ้งแจ้งการเกิดอุบัติเหตุตามแบบ สปร.5 แล้ว ไม่ต้องแจ้งการเกิดอุบัติเหตุตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อขึ้นทะเบียน และแจ้งกรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ลงวันที่ 3 ต.ค. 2549 ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 11/1/2559 15:38:02