เว็บบอร์ด

คำถาม

การทำรายงานมลพิษ
ถ้าเราไม่อยู่ในประเภทที่ต้องจัดทำรายงาน (รว)
จำเป็นต้องทำรายงานตัวอื่นหรือจัดทำเอกสารอะไรหรือไม่
ต้องทำตามกฏหมายตัวไหน
โดย : kanungnoot คำถามเมื่อ : 9/2/2559 19:09:38

คำตอบ

โรงงานต้องจัดทำ รายงานมลภาวะ หรือไม่ ให้ทวนสอบได้จาก

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 สิงหาคม 2558
ฉบับนี้ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 11/2/2559 10:09:04