เว็บบอร์ด

คำถาม

การติดตั้งถัง Gas แบบ Bulk
ในกรณีที่มีการติดตั้งถัง Gas Nitrogen ขนาด 6000 ลิตรใหม่ นอกจากที่จะต้องมีผู้ควบคุมเเก๊ส เเล้ว จะต้องมีการขออนุญาติ ติดตั้งหรือไม่คะ
โดย : thai-otsuka คำถามเมื่อ : 16/2/2559 8:12:53

คำตอบ

อ้างอิง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก๊าซ พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๖ ภาชนะบรรจุก๊าซใหม่ที่นำมาใช้เพื่อการเก็บ บรรจุ และขนส่งก๊าซ ในโรงงานผลิตหรือบรรจุก๊าซ ต้องเป็นภาชนะบรรจุที่ได้รับการออกแบบ ใช้วัสดุ คำนวณ สร้าง ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย และทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมว่าด้วยภาชนะบรรจุก๊าซ ในกรณีที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยังมิได้มีการกำหนดไว้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือ มาตรฐานสากลที่ยอมรับกันโดยทั่วไป โดยต้องมีเอกสารรับรองการออกแบบ ใช้วัสดุ คำนวณ สร้าง ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย และทดสอบจากหน่วยตรวจสอบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ พร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 18/2/2559 14:34:10