เว็บบอร์ด

คำถาม

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
1. กรณีรับพนักงานใหม่ ต้องมีสมุดประจำตัวเรื่องไฟฟ้า ถึงจะรับได้ใช้ไหม? 2. กรณีพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ต้องเข้ารับการฝึกอบรมจากกรมพัฒนาหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ได้สมุดประจำตัว หรือไม่ 3. คำว่าอาคารของ พรบ. ฉบับนี้ รวมไปถึงบริษัทของดิฉันหรือไม่

4. พรบ.ฉบับนี้ควบคุมช่างไฟฟ้าระดับไหนที่ควรมีสมุดประจำตัว
โดย : MPMT (Thailand) คำถามเมื่อ : 17/2/2559 17:04:48

คำตอบ

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนดให้ผู้ที่รับจ้างทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเป็นอาชีพ ต้องมีการทดสอบความสามารถที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะ และจะได้รับสมุดประจำตัวมาค่ะ กรณีลูกจ้างที่ทำงานในโรงงานเอง ไม่จำเป็นต้องทดสอบและมีสมุดก็ได้ค่ะ เนื่องจากเค้าเป็นลูกจ้างในโรงงาน และไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเป็นอาชีพหลัก
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 18/2/2559 9:54:12