เว็บบอร์ด

คำถาม

การตรวจสิ่งแวดล้อม
การตรวจสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมาย ตรวจปีละกี่ครั้ง
และตรวจอะไรบ้างครับ ยกตัวอย่างเช่น ตรวจฝุ่น สามารถตรวจได้ปีละกี่ครั้ง
ขอแนวทางความรู้หน่อยว่า การตรวจสิ่งแวดล้อม ตรวจพารามิเตอร์อะไรบ้าง แต่ละพารามิเตอร์ตรวจปีละกี่ครั้ง ตามกฎหมาย ขอบคุณครับ
โดย : chaiyasit คำถามเมื่อ : 18/2/2559 10:12:51

คำตอบ

1. การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับ ความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ดำเนินการตรวจวัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. การตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย ให้ดำเนินการตรวจวัดทุกๆ 6 เดือนค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 18/2/2559 11:48:05

คำตอบ

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้ตรวจวัด
1. จัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับ ความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ให้ดำเนินการตรวจวัดตาม
- กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 มีนาคม 2549
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบ กิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาี่ 3 ธันวาคม 2546

โดยจัดทำรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับ ความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ และส่งรายงานต่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทำการตรวจวัด

2. ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย และส่งรายงานผลการตรวจวัด ต่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบผลการตรวจวัด
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 18/2/2559 11:45:56