เว็บบอร์ด

คำถาม

กฎหมายเกี่ยวกับสปริงเกอร์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งเครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ (สปริงเกอร์) มีอะไรบ้างค่ะ
โดย : exstar คำถามเมื่อ : 29/2/2559 10:45:56

คำตอบ

- กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 มกราคม 2556
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 กันยายน 2552
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 1/3/2559 8:26:52