เว็บบอร์ด

คำถาม

การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน
รบกวนสอบถาม เรื่อง การส่งรายงาน รว.1 รว.2 และ รว.3 ว่า กรณีที่เราเป็นโรงงานขนาดเล็ก ผลิตเกี่ยวกับ Automotive part แต่การผลิตยังไม่มาก และไม่ได้อยู่ในเขตอุตสาหกรรม แต่เรามีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงานทุกปี ปีละ 1 ครั้ง อย่างนี้เราต้องยื่นรายงานดังกล่าวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วยไหมค่ะ
โดย : skppbkk คำถามเมื่อ : 29/2/2559 15:38:48

คำตอบ

กำหนดโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานมลภาวะ ตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 สิงหาคม 2558 ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 1/3/2559 8:22:07