เว็บบอร์ด

คำถาม

MSDS และ SDS
มี 2 คำถามค่ะ 1. MSDS กับ SDS ต่างกันอย่างไรคะ และเนื้อหาข้างในแบบไหนครอบคลุมกว่าในเรื่องของการบริหารจัดการค่ะ และถ้าเทียบตามการจัดเก็บตามกรมโรงงานอุตสาหกรรมใช้ MSDS หรือ SDS ครอบคลุมกว่ากันคะ2. มีกฏหมายที่ระบุว่าผู้ขายสารเคมีต้องจัดทำ SDS หรือเปล่าคะ?
โดย : slec2015 คำถามเมื่อ : 2/3/2559 10:53:25

คำตอบ

1. ปัจจุบันใช้คำว่า SDS โดย SDS จะมีทั้งหมด 16 ข้อ และใช้รูปสัญลักษณ์ชี้บ่งความเป็นอันตรายตามระบบ GHS
2. อ้างอิง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. 2555
ข้อ ๒ ให้ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าซึ่งวัตถุอันตรายที่เป็นสารเดี่ยวและสารผสมต้องดำเนินการตามข้อกำหนดว่าด้วยระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย แนบท้ายประกาศนี้ ดังต่อไปนี้ ๒.๑ จำแนกความเป็นอันตรายทางกายภาพ ๑๖ ประเภท และความเป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ๑๐ ประเภท และความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ๒ ประเภท ๒.๒ ติดฉลาก ๒.๓ จัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 5/3/2559 10:11:31