เว็บบอร์ด

คำถาม

การส่งรายงานด้านการจัดการพลังงานประจำปี
การส่งรายงานด้านการจัดการพลังงานประจำปี กฎหมายกำหนดส่งเมื่อไหร่ ระบุไว้ในกฎหมายฉบับใด บางคนก็บอกว่าสิ้นเดือนมีนาคม บางคนก็บอกว่า 1 มีนาคม สรุปแล้วเมื่อไหร่ค่ะ ที่ระบุในกฎหมาย
โดย : thaiparts คำถามเมื่อ : 8/3/2559 10:11:08

คำตอบ

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม พ.ศ. 2552

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมส่งรายงานผลการตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงาน ของปีที่ล่วงมาให้แก่อธิบดีภายในเดือน มีนาคมของทุกปี
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 8/3/2559 17:05:15