เว็บบอร์ด

คำถาม

การทดสอบมาตรฐานฝีมือเเรงงาน_สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า
การทดสอบมาตรฐานฝีมือเเรงงาน_สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า (ในปี 2559 จะเริ่มใช้กับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร) อยากทราบว่า ความเเตกต่างระหว่างช่างไฟฟ้าภายในอาคาร กับช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม เนื่องจากมีช่างไฟฟ้าบางส่วนที่คอย service ตามสำนักงานต่างภายในโรงงาน
โดย : thai-otsuka คำถามเมื่อ : 8/3/2559 14:30:59

คำตอบ

ตามนิยามที่กฎหมายกำหนดนะคะ

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม
สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม หมายถึง ช่างซึ่งประกอบอาชีพในงานอุตสาหกรรมทำงานเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดต่างๆ สามารถจดบันทึกข้อมูลจากเครื่องมือวัดไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า แก้ปัญหาข้อขัดข้องของระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือวัดไฟฟ้าตลอดจนการออกแบบและการวางผังไฟฟ้าได้ตามความสามารถในแต่ละระดับชั้นที่กำหนดไว้

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร
สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร หมายถึง ช่างซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกอาคารและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของระบบไฟฟ้าได้ตามความสามารถในแต่ละระดับชั้นที่กำหนดไว้

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร หมายถึง ช่างซึ่งประกอบอาชีพในงานติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับไม่เกิน ๑,๐๐๐ โวลต์ สำหรับระบบไฟฟ้า ๑ เฟส หรือ ๓ เฟส หรือใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงไม่เกิน ๑,๕๐๐ โวลต์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และการตรวจสอบระบบไฟฟ้า โดยสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง การใช้เครื่องมือ การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร และหลักการใช้ทั่วไปของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยได้ตามความสามารถในระดับชั้นที่กำหนดไว้
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 17/3/2559 11:41:38