เว็บบอร์ด

คำถาม

ถามเรื่อง จผส1
ถ้าบริษัท ไม่มีลูกจ้าง ผิดปกติ ต้องส่ง จผส.1 หรือไม่ครับ
โดย : malaplast คำถามเมื่อ : 21/3/2559 11:55:04

คำตอบ

อ้างอิง คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2557

แจ้งผลการตรวจสุขภาพให้แก่ลูกจ้าง ดังนี้
1. กรณีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ ให้แจ้งแก่ลูกจ้างผู้นั้นภายในระยะเวลา สามวันนับแต่วันที่ทราบผลการตรวจ
2. กรณีผลการตรวจสุขภาพปกติ ให้แจ้งแก่ลูกจ้างผู้นั้นภายในระยะเวลาเจ็ดวัน นับแต่วันที่ทราบผลการตรวจ
3. ให้นายจ้างส่งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วยการให้การรักษาพยาบาลและการป้องกันแก้ไขต่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 23/3/2559 8:48:05