เว็บบอร์ด

คำถาม

อบรม วัตถุอันตราย
ไม่ทราบว่า "ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกำหนดหลักสูตรอบรม และหน่วยงานจัดอบรม ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง พ.ศ. 2559" จำเป็นหรือไม่ ว่าในสถานประกอบการ จะต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมค่ะ
โดย : paweena.ko คำถามเมื่อ : 24/3/2559 9:48:28

คำตอบ

หากมีการครอบครองวัตถุอันตราย เพื่อใช้รับจ้าง ก็ต้องอบรมค่ะ ซึ่งให้ดูจากคำนิยามนะคะ
หมายเหตุ
วัตถุอันตรายตามประกาศนี้ หมายถึง วัตถุอันตรายที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (บัญชีที่ 4) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวยเรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556

ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพ่ื่อใชรับจางตามประกาศนี้ หมายถึง บุคลากรผูรับผิดชอบสําหรับควบคุมการดําเนินการเพื่อใหบริการใชรับจ้าง การจัดการแมลงและสัตวอื่นของสถานประกอบการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 28/3/2559 10:04:33