เว็บบอร์ด

คำถาม

รายงาน จป.ว ประจำปี
แบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ตามแบบ จป. (ว) ส่งต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด ทุก 3 เดือนตามปีปฏิทิน ทั้งนี้ ทางบริษัทยังไม่มี จป. ว ต้องดำเนินการอย่างไรค่ะ ต้องรายงานหรือไม่ หรือต้องทำการอย่างไร
โดย : paweena.ko คำถามเมื่อ : 8/4/2559 15:53:04

คำตอบ

รายงาน จป. ว เป็นรายงานที่ต้องทำโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ค่ะ
หากมีเหตุขัดข้องหรือไม่สามารถส่งได้ในรอบการส่งใด ให้ติดต่อไปที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เพื่อขอคำปรึกษาได้ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 19/4/2559 10:09:03