เว็บบอร์ด

คำถาม

บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอันตราย
1. ถ้ามีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายในปริมาณน้อย ที่มีพื้นที่การเก็บรักษาวัตถุอันตราย ไม่ถึง 300 ตารางเมตร เเต่เก็บรวมในคลังสินค้าขนาดใหญ่ (เกิน 300 ตรม) --> จำเป็นต้องมีบุคลากรเฉพาะฯ หรือไม่ 2. ถ้ามีการเก็บ Ethanol ปริมาณมาก (ประมาณ 2 Ton) การจัดเก็บต้องเป็นไปตามหลักการของสารเคมีอันตราย หรือ จัดเก็บเป็นเเบบเชื้อเพลิงคะ ปล. Ethanol เอาไว้สำหรับฆ่าเชื้อคะ
โดย : thai-otsuka คำถามเมื่อ : 18/4/2559 20:35:01

คำตอบ

1. อ้างถึง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะ รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551

ข้อ ๔ ผู้ประกอบการวัตถุอันตรายที่ต้องมีบุคลากรเฉพาะประจำสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตราย ได้แก่ผู้ประกอบการที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
๔.๑) ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ที่มีวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ปริมาณรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ เมตริกตัน/ปี ขึ้นไป
๔.๒) ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่มีพื้นที่การเก็บรักษาวัตถุอันตรายตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๔.๓) ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่เป็นวัตถุไวไฟ หรือวัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์

ค่ะ

2. Ethanol เข้าข่ายเป็นสารเคมีอันตราย ตามบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย ลำดับที่ 735 จึงต้องเก็บต้องเป็นไปตามหลักการของสารเคมีอันตราย ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 19/4/2559 8:49:38