เว็บบอร์ด

คำถาม

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงานพ.ศ. 2553
ในรายการกฏหมาย ไม่มี ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงานพ.ศ. 2553 มีแต่ประกาศฯ ปี 2551 และวงเล็บไว้ว่ายกเลิกโดยประกาศฯ ปี 2553 แบบนี้ "ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภท หรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิด และปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน , ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 (ถูกยกเลิกโดยประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงานพ.ศ. 2553)" ช่วยตรวจสอบด้วยค่ะ
โดย : covestro คำถามเมื่อ : 9/5/2559 14:44:41

คำตอบ

สามารถดาวน์โหลด ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ต้องจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงานพ.ศ. 2553 จาก
หมวดสิ่งแวดล้อม >>การจัดการสิ่งแวดล้อม และ EIA >> กฎหมายลำดับที่ 39 ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 10/5/2559 8:38:45