เว็บบอร์ด

คำถาม

อบรมสารเคมีหกรั่วไหลฉุกเฉิน
อยากสอบถามแผนการซ้อมฉุกเฉิน กรณ๊สารเคมีหกรั่วไหล ต้องการอบรมทุกๆปี แล้วมีกฎหมายข้อบังคับการซ้อมแผนฉุกเฉิน หรือไม่
โดย : chaiyasit คำถามเมื่อ : 9/5/2559 14:50:57

คำตอบ

อ้างอิง กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556

ข้อ 33 ให้นายจ้างที่มีสารเคมีอันตรายไว้ในครอบครองตามรายชื่อและปริมาณที่อธิบดีประกาศกำหนด จัดทำแผนปฏิบัติการกรณีมีเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบกิจการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด และเก็บแผนดังกล่าวไว้ ณ สถานประกอบกิจการ พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ ตลอดจนปรับปรุงแผนให้ทันสมัยและฝึกซ้อม ตามแผนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ข้อ 34 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างที่มีหน้าที่ควบคุมและระงับเหตุอันตรายตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด และทำการฝึกอบรมทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเก็บหลักฐานการฝึกอบรมพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้
ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 10/5/2559 8:53:04