เว็บบอร์ด

คำถาม

กฎกระทรวง ควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559
ตามกฎหมายกำหนดให้ โรงงานที่อยู่ในลำดับแนบท้ายประกาศ ต้องทำการตรวจสารปนเปื้อนในดินและคุณภาพน้ำใต้ดิน แต่ทางโรงงานไม่มีการใช้สารเคมีที่มีกำหนดในการตรวจสอบตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 ตุลาคม 2547 และ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราช บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 31สิงหาคม 2543 จะต้องตรวจพารามิเตอร์ไหนบ้างคะ อยากทราบว่าถ้าจะส่งตรวจต้องแจ้ง ฆีย. ว่าต้องการตรวจอะไรบ้าง
โดย : safety tfi คำถามเมื่อ : 18/5/2559 9:41:58

คำตอบ

จากการสอบถามกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ข้อมูลว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขยายความกฎกระทรวง ควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 ค่ะ
ฉะนั้น ให้รอประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมออกมาก่อนค่ะ จึงจะทราบว่าต้องตรวจวัดในพารามิเตอร์ใดบ้างค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 24/5/2559 10:02:38