เว็บบอร์ด

คำถาม

กฎกระทรวง ควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559
ถ้าประเภทของโรคงานไม่สอดคล้องกับบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง ควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 ก็ไม่จำเป็นต้องตรวจใช่หรือไม่ คะ
โดย : CEO ARGIFOOD คำถามเมื่อ : 19/5/2559 11:44:50

คำตอบ

ตามกฎกระทรวง ควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559
ถ้าประเภทของโรคงานไม่สอดคล้องกับบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง ควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 ก็ไม่จำเป็นต้องตรวจวัดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงานคะ

อ้างอิงนิยาม ใน กฎกระทรวง ควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559

“ผู้ประกอบกิจการโรงงาน” หมายความว่า ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้

ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 23/5/2559 8:39:00