เว็บบอร์ด

คำถาม

ป้ายหนีไฟ
สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของป้ายหนีไฟค่ะ ควรจะอ้างอิงตามมาตรฐานใด เพราะตอนนี้มีของกม.กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน , สมาคมวิศวกรรมฯ , มอก. อ่ะค่ะ สามตัวนี้เเตกต่างกันอย่างไร
โดย : DNTHSE คำถามเมื่อ : 23/5/2559 17:27:48

คำตอบ

กฎหมายที่พูดถึงลักษณะของทางออกหนีไฟ คือ กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

ข้อ 11 ให้นายจ้างจัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ขนาดของตัวหนังสือต้องสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร และเห็นได้อย่างชัดเจน
(2) ป้ายบอกทางหนีไฟต้องมีแสงสว่างในตัวเองหรือใช้ไฟส่องให้เห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา ทั้งนี้ ต้องไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนไปกับการตกแต่งหรือป้ายอื่น ๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียง หรือโดยประการใดที่ทำให้เห็นป้ายไม่ชัดเจน

นายจ้างอาจใช้รูปภาพบอกทางหนีไฟตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ ทั้งนี้ ต้องให้เห็นได้อย่างชัดเจน ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 24/5/2559 8:25:51