เว็บบอร์ด

คำถาม

สอบถามเกี่ยวกับกฎหมาย การจัดการสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว 2548
ไม่เข้าใจเกี่ยวกับคำนิยาม ของ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 2548
"สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว" หมายความว่า สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ และน้ำทิ้งที่มีองค์ประกอบหรือมีคุณลักษณะที่เป็นอันตราย

โดยอยากทราบว่า เป็นการครอบคลุมแค่ขยะที่เกิดกระบวนการผลิตเท่านั้นหรือป่าวคะ แต่ขยะที่เกิดจากเศษอาหารโรงอาหารที่บริโภค ไม่เข้าข่ายต้องทำตามกฎหมายฉบับนี้ได้หรือไม่

เนื่องจากมีเจ้าที่อยากจะรับซื้อเศษอาหารไปเลี้ยงปลา แบบนี้ทางบริษัทฯ สามารถขายให้ได้โดยที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต 105 106 ได้หรือไม่คะ จะเป็นการผิดกฎหมาย หรือข้อกำหนด ISO 14001 หรือป่าวคะ
โดย : TNSEMS คำถามเมื่อ : 25/5/2559 11:24:34

คำตอบ

เศษอาหารโรงอาหาร ไม่เข้าขายเป็นส่ิ่งปฏิกูล ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ค่ะ
เนื่องจากมีการะบุชัดเจนใน

ข้อ 5 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วดังต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้
5.1 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย จากสำนักงาน บ้านพักอาศัยและโรงอาหารในบริเวณโรงงาน

ฉะนั้นหากขายสามารถขายให้ได้โดยที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต 105 106 ได้ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 26/5/2559 9:00:19