เว็บบอร์ด

คำถาม

ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 นั้น
มีข้อสงสัยว่า หากสถานประกอบการไม่เข้าข่ายมีสารเคมีอันตรายร้ายแรงและแก๊สไวไฟตามข้อ 29/3 (1) และ 29/3 (2) ก็ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ใช่หรือไม่ครับ
โดย : yeth law update คำถามเมื่อ : 13/6/2559 16:21:26

คำตอบ

หากสถานประกอบการไม่เข้าข่ายมีสารเคมีอันตรายร้ายแรงตามข้อ 29/3 (1) อ้างอิงบัญชีท้ายประกาศ หรือไม่เข้าข่ายตามข้อ 29/3 (2) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับแก๊สไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ที่มีปริมาณครอบครองตั้งแต่ 4,545 กิโลกรัมหรือ 10,000 ปอนด์ขึ้นไป ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ก็ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 13/6/2559 20:03:29