เว็บบอร์ด

คำถาม

ผุ้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม
โรงงานใดบ้างที่จำเป็นต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรมคะ ถ้าเป็นโรงไฟฟ้า โดยมีเชื้อเพลิงเป็นกากอ้อย จำเป็นต้องมีหรือเปล่าคะ

ขอบคุณค่ะ
โดย : Sugar Safety คำถามเมื่อ : 1/8/2559 9:53:05

คำตอบ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กําหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กําหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานประจํา และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแล สําหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 14.โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่มีกําลังการผลิตตั้งแต่ ๑๐ เมกกะวัตต์ขึ้นไป ต้องมีผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบําบัดมลพิษอากาศ หรือที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ
หมายเหตุ ในกรณีที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ต้องมี ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ กากอุตสาหกรรม หรือที่ปรึกษา และ ผู้ปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษ กากอุตสาหกรรม เพิ่มเติม
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 11/8/2559 13:47:52