เว็บบอร์ด

คำถาม

สปร
สปร จะถูยกเลิกใหมในเมื่อ กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เกิดขึ้นมาครับ
โดย : samhwain คำถามเมื่อ : 30/8/2559 11:46:33

คำตอบ

กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ให้รอประกาศจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งให้ทราบต่อไป
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 23/9/2559 6:26:45