เว็บบอร์ด

คำถาม

ผู้จัดการ, ผู้ควบคุม และผู้ปฏิบัติการด้านสวล.
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔-------------------------------------------------------------------โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปิโตรเคมีที่มีกระบวนการผลิตทางเคมี และมีกำลังการผลิตตั้งแต่ ๑๐๐ ตันต่อวันขึ้นไป
คำว่าปิโตรเคมีหมายถึงโรงงานเคมีทั่วไปไหนครับ ของผม 47(1) ผลิตเคมีภัณฑ์ทำความสะอาด เกี่ยวไหมครับ?
โดย : Ecolab2015 คำถามเมื่อ : 15/9/2559 10:20:41

คำตอบ

กฎหมายกำหนด โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปิโตรเคมี ที่มีกระบวนการผลิตทางเคมี และมีกำลังการผลิตตั้งแต่ 100 ตันต่อวันขึ้นไป เข้าข่ายต้องมีผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ หรือที่ปรึกษา ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ หรือที่ปรึกษา ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษ กากอุตสาหกรรมหรือที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษ กากอุตสาหกรรม
กรณีต้องการหารือว่าโรงงานเข้าข่ายหรือไม่ ให้ทำจดหมายหารือไปที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากไม่ได้กำหนดเลขโรงงานลำดับที่ ในกฎหมายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 23/9/2559 6:51:18