เว็บบอร์ด

คำถาม

สอบถามเรื่องกฎหมายที่ยกเลิก
ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง กํ าหนดแบบแจงรายละเอียด แบบรายงานความปลอดภัย และประเมินการกออั นตราย และแบบรายงานผลการตรวจวัด ปริมาณความเขมขนของสารเคมีอันตราย มีระบุการจัดทำรายงานสอ.1/สอ.2/สอ.3 และพบว่ากฎหมายในหน้าเว็บไซต์ของเอ ไอ เอ็ม ยังไม่ประกาศยกเลิกบนเว็บไซต์ ซึ่งขัดแย้งกับการตอบกระทู้คำถามของคุณ iec คำถามเมื่อ : 10/9/2558 17:01:09 ว่าดังนี้ 1. สอ. 1 ให้แจ้งตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายพ.ศ. 2556 2. สอ.2 ไม่จำเป็นต้องแจ้ง เนื่องจากกฎหมายถูกยกเลิกแล้ว และยังไม่มีประกาศใดๆ มาให้ปฏิบัติตาม 3. สอ.3 ก็ไม่ต้องแจ้งแล้ว แต่เปลี่ยนเป็นตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย และส่งรายงานผลการตรวจวัดให้แก่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบผลการตรวจวัด ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 4. สอ.4 ก็ไม่ต้องแจ้งแล้ว แต่เปลี่ยนเป็นแบบสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างฯ และแบบ จผส.1 แทน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและแบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข พ.ศ. 2551
ซึ่งการตอบของคำถามของเว็บไซต์ใน ข้อ2. และ ข้อ 3 นั้นขัดแย้งกับกฎหมายฉบับนี้รึเปล่าคะ ช่วยตอบด้วยค่ะ
โดย : mocca คำถามเมื่อ : 24/9/2559 14:06:14

คำตอบ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบแจงรายละเอียด แบบรายงานความปลอดภัย และประเมินการกออันตราย และแบบรายงานผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขนของสารเคมีอันตราย อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 ขอ 6 แหงประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2534

ปัจจุบัน ยังไม่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ยกเลิกกฎหมายประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบแจงรายละเอียด แบบรายงานความปลอดภัย และประเมินการกออันตราย และแบบรายงานผลการตรวจวัดปริมาณความเขมขนของสารเคมีอันตราย ที่ประกาศเมื่อวันที่17 มิถุนายน พ.ศ.2535 จึงไม่มีการประกาศยกเลิกบน website ซึ่งตรงกับการอ้างอิงจากราชกิจจานุเบกษาที่ไม่มีการประกาศยกเลิก

สำหรับแนวทางที่ดำเนินการคำถามที่ตอบคุณ iec อ้างตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 8 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ถือปฏิบัติล่าสุด ซึ่งไม่ขัดแย้งกัน
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 26/9/2559 11:08:16