เว็บบอร์ด

คำถาม

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี
ตามที่ได้มีประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 กำหนดแบบบันทึกผลการตรวจสอบระบบไฟฟ้านั้น อยากจะสอบถามว่า กรณีที่ได้ทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าตามกฎหมายโรงงาน และจัดทำบันทึกตามแบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วนั้น จำเป็นต้องจัดทำแบบบันทึกผลการตรวจสอบตามแบบของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
โดย : yeth law update คำถามเมื่อ : 28/11/2559 8:00:17