เว็บบอร์ด

คำถาม

การนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม/ปศุสัตว์/ประมง
รบกวนขอข้อมูล การนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม/ปศุสัตว์/ประมง ว่าต้องเตรียมหลักฐานอะไรและการยื่นขอความเห็นชอบต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
โดย : CEO ARGIFOOD คำถามเมื่อ : 2/12/2559 10:14:26