เว็บบอร์ด

คำถาม

กำหนดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่่งแวดล้อม พ.ศ.2559 ประกาศใน ราชกิจจารุเบกษา 13 ต.ค.59

ประกาศฉบับนี้เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมหรือเปล่าค่ะ โรงงานเราอยู่ลำดับที่ 73
โดย : thaiparts คำถามเมื่อ : 4/3/2560 13:21:34