เว็บบอร์ด

คำถาม

กฎหมายตัวนี้ยกเลิกหรือยังมีผลอยู่
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 ธันวาคม 2534 ยกเลิกโดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
โดย : leistritz คำถามเมื่อ : 22/3/2560 15:08:41