ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
มกราคม   2564
  1 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต นิคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 มกราคม 2564 22/1/2564
  2 กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ การทำ วิธีแสดงและการใช้เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 มกราคม 2564 19/1/2564
  3 ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 มกราคม 2564 (ยกเลิกระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนาเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. 2550) 18/1/2564