ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
กรกฎาคม   2562
  1 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากเรือที่มีการขนถ่ายสินค้าระหว่างกัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 กรกฎาคม 2562 12/7/2562
  2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 กรกฎาคม 2562 10/7/2562
  3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 กรกฎาคม 2562 9/7/2562
  4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 กรกฎาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2550) 9/7/2562
  5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 กรกฎาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556) 9/7/2562
  6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 กรกฎาคม 2562 (ยกเลิก (1) ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2551 (2) ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2553) 9/7/2562
  7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 กรกฎาคม 2562 9/7/2562
  8 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ฉบับที่ 6) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 กรกฎาคม 2562 8/7/2562
  9 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 กรกฎาคม 2562 (ยกเลิก (1) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2546 (2) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548) 5/7/2562
  10 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5290 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 12 วิธีหาความทึบแสงโดยวิธีการสะท้อนแสงแบบกระจาย ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562
  11 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5288 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 11 วิธีวัดแฟกเตอร์การสะท้อนแสงสีฟ้าแบบกระจายและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 11 (1) วิธีวัดแฟกเตอร์การสะท้อนแสงสีฟ้าแบบกระจายสำหรับการจำลองสภาวะแสงในที่ร่ม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562
  12 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5287 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 5 วิธีวัดค่าแฟกเตอร์การสะท้อนแสงแบบกระจาย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562
  13 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5281 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟังก์ชันนิรภัย - ระบบวัดคุมความปลอดภัยสำหรับภาคอุตสาหกรรมกระบวนการ เล่ม 3 คำแนะนำสำหรับการกำหนดระดับบูรณภาพความปลอดภัยที่ต้องการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562
  14 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5280 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟังก์ชันนิรภัย - ระบบวัดคุมความปลอดภัยสำหรับภาคอุตสาหกรรมกระบวนการ เล่ม 2 แนวทางการประยุกต์ใช้ มอก. 2797 เล่ม 1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562
  15 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5279 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟังก์ชันนิรภัย - ระบบวัดคุมความปลอดภัยสำหรับภาคอุตสาหกรรมกระบวนการ เล่ม 1 กรอบการทำงาน บทนิยาม ระบบ ฮาร์ดแวร์ และข้อกำหนดของโปรแกรมประยุกต์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562
  16 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5289 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 11 วิธีวัดแฟกเตอร์การสะท้อนแสงสีฟ้าแบบกระจายและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 11 (2) วิธีวัดแฟกเตอร์การสะท้อนแสงสีฟ้าแบบกระจายสำหรับการจำลองสภาวะแสงกลางแจ้ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562
  17 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5278 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 5 แบตเตอรี่ที่มีอิเล็กโทรไลต์เหลว เฉพาะด้านความปลอดภัย และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 5 ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ที่มีอิเล็กโทรไลต์เหลว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562
  18 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5291 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 13 วิธีหาความต้านแรงดัดโค้ง และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 13 (1) วิธีหาความต้านแรงดัดโค้งด้วยอัตราการดัดโค้งคงที่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562
  19 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียง และวิธีการวัดระดับเสียงของรถยนต์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562
  20 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5294 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 15 วิธีหาความต้านแรงดันทะลุของกระดาษแข็ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562
  21 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5277 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่ปฐมภูมิเล่ม 4 ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ลิเทียม ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562
  22 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5274 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟังก์ชันนิรภัยของระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่ใช้ไฟฟ้า/ อิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรมได้ เล่ม 3 (1) ข้อกำหนดซอฟต์แวร์ - การใช้ซ้ำขององค์ประกอบซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ก่อนซึ่งดำเนินการฟังก์ชันนิรภัยทั้งหมดหรือบางส่วน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562
  23 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5276 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 3 แบตเตอรี่นาฬิกา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562
  24 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5292 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 13 วิธีหาความต้านแรงดัดโค้ง และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 13 (2) วิธีหาความต้านแรงดัดโค้งด้วยเครื่องทดสอบแบบเทเบอร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562
  25 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5275 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 2 ข้อกำหนดคุณลักษณะทางรูปร่างและทางไฟฟ้า ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562
  26 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5293 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 14 วิธีหาความต้านแรงดันทะลุของกระดาษ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562
  27 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5273 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การหาความแข็งของผิวเคลือบโดยทดสอบด้วยดินสอ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562
  28 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5272 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การทดสอบความทนการขัดถูแบบเปียกและการทำความสะอาดได้ของผิวเคลือบ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การหาความทนการขัดถูแบบเปียกและการทำความสะอาดได้ของผิวเคลือบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562
  29 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5314 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พลาสติก - สัดส่วนชีวฐาน - เล่ม 5 : การแสดงสัดส่วนคาร์บอนชีวฐาน สัดส่วนพอลิเมอร์สังเคราะห์ชีวฐาน และสัดส่วนโดยมวลชีวฐาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562
  30 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5313 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พลาสติก - สัดส่วนชีวฐาน - เล่ม 4 : การหาสัดส่วนโดยมวลชีวฐาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562
  31 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5297 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พาเลทกล่อง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562
  32 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5296 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 18 วิธีหาความเรียบของผิวกระดาษและกระดาษแข็งโดยวิธีของเบคค์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562
  33 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5295 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 16 วิธีหาความต้านแรงดึงเมื่อเปียก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 กรกฎาคม 2562 3/7/2562
  34 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5202 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - ถังก๊าซอะเซทิลีน - คุณลักษณะที่ต้องการพื้นฐานและการทดสอบเฉพาะแบบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 กรกฎาคม 2562 1/7/2562
มิถุนายน   2562
  35 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 27 มิถุนายน 2562 27/6/2562
  36 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 27 มิถุนายน 2562 27/6/2562
  37 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิิจจานุเบกษา 27 มิถุนายน 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545) 27/6/2562
  38 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 26 มิถุนายน 2562 26/6/2562
  39 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 26 มิถุนายน 2562 26/6/2562
  40 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 26 มิถุนายน 2562 (ยกเลิก “ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน เรื่อง การควบคุม กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช 2540") 26/6/2562
  41 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 มิถุนายน 2562 (ยกเลิกข้อบังคับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2539) 26/6/2562
  42 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิิจจานุเบกษา 26 มิถุนายน 2562 (ยกเลิก (1) ข้อบังคับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542 (2) ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ เรื่อง การควบคุมกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุภาพ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546) 26/6/2562
  43 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 26 มิถุนายน 2562 26/6/2562
  44 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 มิถุนายน 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558) 26/6/2562
  45 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 26 มิถุนายน 2562 26/6/2562
  46 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 26 มิถุนายน 2562 26/6/2562
  47 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 26 มิถุนายน 2562 (ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลระวะ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2541) 26/6/2562
  48 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 26 มิถุนายน 2562 (ยกเลิกข้อบังคับตำบลทรัพย์อนันต์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543) 26/6/2562
  49 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 มิถุนายน 2562 26/6/2562
  50 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 26 มิถุนายน 2562 26/6/2562
  51 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ประจำปี พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 17 มิถุนายน 2562 17/6/2562
  52 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณอัตราส่วนการสูญเสีย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 มิถุนายน 2562 17/6/2562
  53 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อ “เขตประกอบการเสรีเหมราชชลบุรี” เป็น “เขตประกอบการเสรีดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1” และ “นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี” เป็น “นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 มิถุนายน 2562 13/6/2562
  54 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 มิถุนายน 2562 (ยกเลิกข้อบังคับตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2546) 12/6/2562
  55 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 มิถุนายน 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2551) 12/6/2562
  56 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 มิถุนายน 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542) 12/6/2562
  57 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 มิถุนายน 2562 12/6/2562
  58 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 มิถุนายน 2562 12/6/2562
  59 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 มิถุนายน 2562 12/6/2562
  60 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 มิถุนายน 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2550 ตั้งแต่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้) 12/6/2562
พฤษภาคม   2562
  61 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันทะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 27 พฤษภาคม 2562 27/5/2562
  62 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดท้องที่ภายในตำบลเชิงเนิน ตำบลตะพง และตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมเพิ่มจากเดิม ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 27 พฤษภาคม 2562 27/5/2562
  63 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 27 พฤษภาคม 2562 27/5/2562
  64 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิิจจานุเบกษา 27 พฤษภาคม 2562 27/5/2562
  65 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 27 พฤษภาคม 2562 27/5/2562
  66 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 27 พฤษภาคม 2562 (ยกเลิกข้อบังคับตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540) 27/5/2562
  67 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 27 พฤษภาคม 2562 (ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ พ.ศ. 2541) 27/5/2562
  68 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 พฤษภาคม 2562 27/5/2562
  69 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 พฤษภาคม 2562 27/5/2562
  70 พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 พฤษภาคม 2562 22/5/2562
  71 พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 พฤษภาคม 2562 22/5/2562
  72 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง เรื่อง การกำจัดมูลฝอย พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 พฤษภาคม 2562 21/5/2562
  73 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 21 พฤษภาคม 2562 21/5/2562
  74 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 21 พฤษภาคม 2562 21/5/2562
  75 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 21 พฤษภาคม 2562 21/5/2562
  76 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 21 พฤษภาคม 2562 21/5/2562
  77 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและชุมชน พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 21 พฤษภาคม 2562 21/5/2562
  78 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 21 พฤษภาคม 2562 21/5/2562
  79 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพิ่ม เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 21 พฤษภาคม 2562 21/5/2562
  80 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 21 พฤษภาคม 2562 21/5/2562
  81 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5145 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ำหนัก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  82 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5144 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กลวดคาร์บอนสูง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  83 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5127 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้องเล่ม 4 การเคลือบ ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  84 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5128 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 10 การทดสอบระยะเวลาเมื่อแห้งแข็งและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 10 การทดสอบการแห้งแข็ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  85 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5129 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 13 การประเมินระดับการนอนก้นของสี ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  86 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5130 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 18 ความคงทนต่อแสง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  87 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5134 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - ความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม - เล่ม 2 ความร้อน ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  88 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5133 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - เฉพาะด้านความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม - เล่ม 1 ทั่วไป ประกาศในราชกิิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  89 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5139 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ - เล่ม 3 ความเร็วในการคำนวณและประมวลผลข้อมูล ประกาสในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  90 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5138 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ - เล่ม 2 การใช้พลังงานในโหมดใช้งาน ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  91 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5137 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ - เล่ม 1 การใช้พลังงานในโหมดใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  92 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5136 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - เฉพาะด้านความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม - เล่ม 4 ความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้า\ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  93 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5135 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - เฉพาะด้านความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม - เล่ม 3 ความชื้น ประกาศในราชกิิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  94 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5132 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 25 การหาปริมาณน้ำ ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  95 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5153 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอะลูมิเนียมแผ่นหนาและแผ่นบางและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอะลูมิเนียมทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  96 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5144 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กลวดคาร์บอนสูง ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  97 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5148 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก ประกาศใราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  98 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5143 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  99 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5142 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบน - การวัดมิติและระยะเบี่ยงเบน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  100 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5141 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กแท่งแบน - มิติและลักษณะทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  101 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5157 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีลวดลายและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเท็กซ์เจอร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  102 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5193 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันรำสำหรับบริโภคและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันรำข้าวสำหรับบริโภค ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  103 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5154 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  104 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5146 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ำหนัก 14/5/2562
  105 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5152 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  106 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5151 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอร์ตาร์สำหรับฉาบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  107 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5150 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้งและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอร์ตาร์สำหรับก่อ ประกาศในราชกิิจขานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  108 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5149 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกเชิงตันไม่รับน้ำหนัก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  109 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5138 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ - เล่ม 2 การใช้พลังงานในโหมดใช้งาน ประกาสในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  110 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5155 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันก๊าด ประกาศในราชกิิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  111 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 13 พฤษภาคม 2562 13/5/2562
  112 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 13 พฤษภาคม 2562 13/5/2562
  113 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 พฤษภาคม 2562 13/5/2562
  114 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 พฤษภาคม 2562 13/5/2562
  115 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 13 พฤษภาคม 2562 13/5/2562
  116 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจจานุเบกษา 13 พฤษภาคม 2562 13/5/2562
  117 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 พฤษภาคม 2562 13/5/2562
  118 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 พฤษภาคม 2562 3/5/2562
  119 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 พฤษภาคม 2562 3/5/2562
  120 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 พฤษภาคม 2562 3/5/2562
  121 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจจานุเบกษา 3 พฤษภาคม 2562 3/5/2562
  122 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 3 พฤษภาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2547 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548) 3/5/2562
  123 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤษภาคม 2562 (ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2559) 2/5/2562
เมษายน   2562
  124 พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 30/4/2562
  125 พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 30/4/2562
  126 พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 30/4/2562
  127 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 30/4/2562
  128 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 เมษายน 2562 29/4/2562
  129 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 เมษายน 2562 29/4/2562
  130 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดส่งน้ำเสียไปบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 29 เมษายน 2562 29/4/2562
  131 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 เมษายน 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2548) 29/4/2562
  132 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 เมษายน 2562 29/4/2562