ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
เมษายน   2561
  1 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 19/4/2561
  2 พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 19/4/2561
  3 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ออกนอกบริเวณโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 เมษายน 2561 18/4/2561
  4 กฎกระทรวง กําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดําเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 เมษายน 2561 5/4/2561
มีนาคม   2561
  5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแฝก เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 มีนาคม 2561 (ยกเลิกข้อบังคับตําบลดอนแฝก เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2548) 23/3/2561
  6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแฝก เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 มีนาคม 2561 23/3/2561
  7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแฝก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 มีนาคม 2561 (ยกเลิกข้อบังคับตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแฝก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542) 23/3/2561
  8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 มีนาคม 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติ จำนวน 2 ฉบับ) 23/3/2561
  9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 มีนาคม 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติ จำนวน 2 ฉบับ) 23/3/2561
  10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 มีนาคม 2561 (ยกเลิกข้อบังคับตำบลปลายโพงพาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2541) 23/3/2561
  11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 มีนาคม 2561 21/3/2561
  12 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาข่า เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 มีนาคม 2561 21/3/2561
  13 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 มีนาคม 2561 21/3/2561
  14 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 มีนาคม 2561 21/3/2561
  15 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 มีนาคม 2561 21/3/2561
  16 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกอมเกาะ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 มีนาคม 2561 21/3/2561
  17 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 มีนาคม 2561 21/3/2561
  18 ประกาศสํานักงานประกันสังคม เรื่อง กําหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบําเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ประจําปี พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 มีนาคม 2561 19/3/2561
  19 ประกาศสํานักงานประกันสังคม เรื่อง กําหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบําเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ประจําปี พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 มีนาคม 2561 19/3/2561
  20 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดประเภทรายการค่าใช้จ่ายในการบําบัดรักษาและส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทํางานของลูกจ้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 15 มีนาคม 2561 15/3/2561
  21 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดําเนินการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 มีนาคม 2561 12/3/2561
  22 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 มีนาคม 2561 9/3/2561
  23 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 มีนาคม 2561 9/3/2561
  24 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 มีนาคม 2561 9/3/2561
  25 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 9/3/2561    
  26 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 มีนาคม 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติ เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย พ.ศ. 2548) 9/3/2561
  27 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 มีนาคม 2561 9/3/2561
  28 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเพชรละคร เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 มีนาคม 2561 9/3/2561
  29 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 มีนาคม 2561 9/3/2561
  30 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อน เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มีนาคม 2561 (ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อน เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559) 7/3/2561
  31 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อน เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มีนาคม 2561 7/3/2561
  32 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มีนาคม 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ. 2552) 7/3/2561
  33 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มีนาคม 2561 (ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559) 7/3/2561
  34 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มีนาคม 2561 7/3/2561
  35 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มีนาคม 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน เรื่อง การสุขาภิบาลมูลฝอย พ.ศ. 2542) 7/3/2561
  36 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มีนาคม 2561 7/3/2561
  37 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มีนาคม 2561 (ยกเลิกข้อบังคับตำบลนางตะเคียน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542) 7/3/2561
  38 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มีนาคม 2561 7/3/2561
  39 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มีนาคม 2561 7/3/2561
  40 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller : PLC) ระดับ 1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 มีนาคม 2561 2/3/2561
  41 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller : PLC) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 มีนาคม 2561 2/3/2561
  42 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller : PLC) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 มีนาคม 2561 2/3/2561
กุมภาพันธ์   2561
  43 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ 23/2/2561
  44 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน 23/2/2561
  45 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5019 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ซีลยางสำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดจานเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 120 ºC) 22/2/2561
  46 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5013 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ยางกันฝุ่นสำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดดุมเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 120 ºC) 22/2/2561
  47 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5014 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ยางกันฝุ่นสำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดดุมเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 100 ºC) 22/2/2561
  48 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5026 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณ และขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนลักษณะปรากฎ - เล่ม 2 :การประเมินระดับการพอง 22/2/2561
  49 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5015 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ถ้วยและซีลยางสำหรับกระบอกไฮดรอลิกในระบบเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 70 ºC) 22/2/2561
  50 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5016 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ถ้วยและซีลยางสำหรับกระบอกไฮดรอลิกในระบบเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 120 ºC) 22/2/2561
  51 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5017 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ซีลยางสำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดจานเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 150 ºC) 22/2/2561
  52 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5018 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานพาหนะบนถนน-ซีลยางสำหรับกระบอกไฮดรอลิกชนิดจานเบรกที่ใช้กับน้ำมันเบรกไฮโดรลิกที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (อุณหภูมิใช้งานสูงสุด 120 ºC) 22/2/2561
  53 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5012 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงพลาสติกสลายตัวได้สำหรับรองรับมูลฝอย 22/2/2561
  54 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5021 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางเสริมแรงด้วยสิ่งท่อทนความดันอากาศ - ข้อกำหนด 22/2/2561
  55 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5022 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางสำหรับระบบระบายความร้อนในเครื่องยนต์สันดาปภายใน - ข้อกำหนด 22/2/2561
  56 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5023 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับดูดและส่งน้ำ - ข้อกำหนด 22/2/2561
  57 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5024 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางและท่อยางพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับไอน้ำอิ่มตัว - ข้อกำหนด 22/2/2561
  58 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5025 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณ และขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนลักษณะปรากฎ - เล่ม 1 : ข้อกำหนดทั่วไปและระบบการระบุการเสียสภาพ 22/2/2561
  59 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5027 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณ และขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนลักษณะปรากฎ - เล่ม 3 :การประเมินระดับการเกิดสนิม 22/2/2561
  60 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5028 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณ และขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนลักษณะปรากฎ - เล่ม 4 : การประเมินระดับรอยแตก 22/2/2561
  61 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5029 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การประเมินการเสียสภาพของผิวเคลือบ - การระบุปริมาณ และขนาดข้อบกพร่องและความรุนแรงของการเปลี่ยนลักษณะปรากฎ - เล่ม 5 : การประเมินระดับการล่อนเป็นแผ่น 22/2/2561
  62 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5020 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อยางสำหรับระบบอากาศและสุญญากาศในเครื่องยนต์สันดาปภายใน - ข้อกำหนด 22/2/2561
  63 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561 21/2/2561
  64 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 กุมภาพันธ์ 2561 21/2/2561
  65 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 20/2/2561
  66 ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การอนุญาตเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 กุมภาพันธ์ 2561 20/2/2561
  67 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 กุมภาพันธ์ 2561 20/2/2561
  68 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2561 19/2/2561
  69 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติ 2 ฉบับ) 19/2/2561
  70 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2561 19/2/2561
  71 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2561 19/2/2561
  72 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 (ยกเลิกข้อบัญญัติตําบล เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2561 19/2/2561
  73 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2561 19/2/2561
  74 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2561 19/2/2561
  75 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559 (ยกเลิกข้อบังคับตําบล เรื่อง การกําจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและเปรอะเปื้อน พ.ศ. 2546) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2561 19/2/2561
  76 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การคํานวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 กุมภาพันธ์ 2561 14/2/2561
  77 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 กุมภาพันธ์ 2561 12/2/2561
  78 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 กุมภาพันธ์ 2561 1/2/2561
  79 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลค่ายบกหวาน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 กุมภาพันธ์ 2561 1/2/2561
  80 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 กุมภาพันธ์ 2561 1/2/2561
  81 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 กุมภาพันธ์ 2561 1/2/2561
  82 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 กุมภาพันธ์ 2561 1/2/2561
  83 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 กุมภาพันธ์ 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสร้อยละคร เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. 2547) 1/2/2561
  84 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 กุมภาพันธ์ 2561 1/2/2561
  85 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 กุมภาพันธ์ 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลทองเอน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2547) 1/2/2561
  86 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 กุมภาพันธ์ 2561 1/2/2561
  87 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 กุมภาพันธ์ 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2548) 1/2/2561
  88 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 กุมภาพันธ์ 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกุดลาด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2548) 1/2/2561
  89 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 กุมภาพันธ์ 2561 1/2/2561
  90 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 กุมภาพันธ์ 2561 1/2/2561
  91 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลค่ายบกหวาน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 กุมภาพันธ์ 2561 1/2/2561
มกราคม   2561
  92 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด(CNG) สําหรับเครื่องยนต์ดีเซล ระดับ 1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 มกราคม 2561 26/1/2561
  93 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) สําหรับเครื่องยนต์ดีเซล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 มกราคม 2561 26/1/2561
  94 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) สําหรับเครื่องยนต์ดีเซล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 มกราคม 2561 26/1/2561
  95 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานในแต่ละวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 มกราคม 2561 26/1/2561
  96 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กําหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจําปี พ.ศ. 2561 25/1/2561
  97 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ข้อกําหนดด้านความปลอดภัยของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 24 มกราคม 2561 24/1/2561