ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
ธันวาคม   2560
  1 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในกรณีทุพพลภาพ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 ธันวาคม 2560 (ยกเลิกประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในกรณีทุพพลภาพ พ.ศ. 2559) 13/12/2560
  2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2560 (ยกเลิกข้อบัญญัติตำบลเชียงหวาง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2551) 13/12/2560
  3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 ธันวาคม 2560 13/12/2560
  4 ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและใบแทนบัตรประกันสังคม พ.ศ. 2560 (ยกเลิกระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและใบแทนบัตรประกันสังคม พ.ศ. 2549) 13/12/2560
  5 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบรายการและวิธีการยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง พ.ศ. 2560 (ยกเลิกประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบรายการและวิธีการยื่น แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และแบบแจ้เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560) 13/12/2560
  6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 (ยกเลิกข้อบัญญัติตำบลเชียงหวาง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2551) 13/12/2560
  7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 (ยกเลิกข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2550) 13/12/2560
  8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง) 13/12/2560
  9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 13/12/2560
  10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560 13/12/2560
  11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 ธันวาคม 2560 13/12/2560
  12 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 ธันวาคม 2560 13/12/2560
  13 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 ธันวาคม 2560 13/12/2560
  14 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ระบบ Cogeneration พ.ศ. 2560 6/12/2560
  15 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลือกรับประโยชน์ทดแทนหรือเลือกรับสิทธิบริการสาธารณสุขของคนพิการซึ่งเป็นผู้ประกันตน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ธันวาคม 2560 6/12/2560
พฤศจิกายน   2560
  16 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินโดยวิธีการอื่น พ.ศ. 2560 30/11/2560
  17 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤศจิกายน 2560 29/11/2560
  18 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5007 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตสีตัดแสง 29/11/2560
  19 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5004 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตใส 29/11/2560
  20 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5005 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยเทมเปอร์ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเทมเปอร์ 29/11/2560
  21 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5006 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกนิรภัยหลายชั้น 29/11/2560
  22 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤศจิกายน 2560 29/11/2560
  23 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทมนางาม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤศจิกายน 2560 29/11/2560
  24 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤศจิกายน 2560 29/11/2560
  25 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤศจิกายน 2560 29/11/2560
  26 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤศจิกายน 2560 29/11/2560
  27 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2560) 28/11/2560
  28 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 พฤศจิกายน 2560 27/11/2560
  29 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 พฤศจิกายน 2560 27/11/2560
  30 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 พฤศจิกายน 2560 27/11/2560
  31 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 พฤศจิกายน 2560 (ยกเลิกข้อบัญญัติตำบลเขาค้อ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2552) 27/11/2560
  32 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 พฤศจิกายน 2560 (ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2549) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2549) 23/11/2560
  33 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 พฤศจิกายน 2560 (ยกเลิกกฎหมายประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จำนวน 3 ฉบับ) 23/11/2560
  34 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 พฤศจิกายน 2560 23/11/2560
  35 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 พฤศจิกายน 2560 23/11/2560
  36 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 พฤศจิกายน 2560 23/11/2560
  37 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 23/11/2560
  38 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 23/11/2560
  39 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการเกี่ยวกับการทำน้ำจืดจากน้ำทะเล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 พฤศจิกายน 2560 22/11/2560
  40 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในที่มีการจุดระเบิดด้วยประกายไฟและใช้น้ำมันปิโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 พฤศจิกายน 2560 22/11/2560
  41 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 พฤศจิกายน 2560 22/11/2560
  42 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนของรถยนต์ ที่ใช้เครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในที่มีการจุดระเบิดด้วยประกายไฟและใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 พฤศจิกายน 2560 22/11/2560
  43 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 21/11/2560
  44 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 21/11/2560
  45 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 21/11/2560
  46 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา เรื่อง การกำจัดมูลฝอย พ.ศ. 2560 21/11/2560
  47 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2560 21/11/2560
  48 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 พฤศจิกายน 2560 21/11/2560
  49 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 พฤศจิกายน 2560 21/11/2560
  50 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 15/11/2560
  51 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 15 พฤศจิกายน 2560 15/11/2560
  52 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 15 พฤศจิกายน 2560 15/11/2560
  53 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560 15/11/2560
  54 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่ง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 15/11/2560
  55 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 15/11/2560
  56 คําชี้แจง ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 8/11/2560
ตุลาคม   2560
  57 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 ตุลาคม 2560 30/10/2560
  58 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 ตุลาคม 2560 30/10/2560
  59 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 ตุลาคม 2560 30/10/2560
  60 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่ง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 ตุลาคม 2560 30/10/2560
  61 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 ตุลาคม 2560 30/10/2560
  62 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 30/10/2560
  63 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 ตุลาคม 2560 30/10/2560
  64 ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง กำหนดเกณฑ์ปริมาณรังสีในระดับที่ปลอดภัยเพื่อให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์พ้นจากการควบคุม พ.ศ. 2560 27/10/2560
  65 ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 ตุลาคม 2560 20/10/2560
  66 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงาน ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 (ยกเลิก ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 17/10/2560
  67 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2560 12/10/2560
  68 กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2560 12/10/2560
  69 กฎกระทรวง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2560 12/10/2560
  70 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2560 12/10/2560
  71 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2560 12/10/2560
  72 กฎกระทรวง การซ่อมบํารุงถังเก็บน้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2560 12/10/2560
  73 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาบัว เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2560 12/10/2560
  74 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2560 12/10/2560
  75 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2560 12/10/2560
  76 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำเขียว เรื่อง การจดัการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2560 12/10/2560
  77 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเก่า เรื่อง การจดัการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 ตุลาคม 2560 12/10/2560
  78 ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 164/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม (ยกเลิกประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 419/2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2540) 5/10/2560
  79 กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ พ.ศ. 2560 5/10/2560
  80 กฎกระทรวง ระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. 2560 5/10/2560
  81 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดขอนแก่น 3/10/2560
  82 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดกระบี่ 3/10/2560
  83 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสมุทรสงคราม 3/10/2560
  84 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสตูล 3/10/2560
  85 พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 646) พ.ศ. 2560 2/10/2560
กันยายน   2560
  86 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 21/9/2560
  87 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 21/9/2560
  88 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 21/9/2560
  89 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจุกกระเฌอ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 21/9/2560
  90 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 21/9/2560
  91 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีเขต เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ. 2559 21/9/2560
  92 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 21/9/2560
  93 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 21/9/2560
  94 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559 21/9/2560
  95 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำโมง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559 21/9/2560
  96 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป (ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555) 20/9/2560