ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
พฤศจิกายน   2562
  1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราขกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2562 11/11/2562
  2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2562 11/11/2562
  3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2562 11/11/2562
  4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2562 11/11/2562
  5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2562 11/11/2562
  6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2562 11/11/2562
  7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง การควบคุมกิจการ การล้าง อบ รม สะสมหรือการขนส่งยางดิบ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2562 11/11/2562
  8 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2562 (ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด มาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2553) 11/11/2562
  9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552) 11/11/2562
ตุลาคม   2562
  10 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 ตุลาคม 2562 (ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบแจ้งข้อมูลรายเดือน (แบบ ร.ง. 8) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2545) 31/10/2562
  11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอนไทย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 ตุลาคม 2562 30/10/2562
  12 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 ตุลาคม 2562 30/10/2562
  13 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 ตุลาคม 2562 30/10/2562
  14 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 ตุลาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558) 30/10/2562
  15 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำใหญ่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 ตุลาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำใหญ่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2554) 30/10/2562
  16 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 ตุลาคม 2562 30/10/2562
  17 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562
  18 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ระบบการจัดการพลังงาน - ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้ ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562
  19 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อ “นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย)” เป็น “นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562
  20 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติการตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ - ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดความสามารถสำหรับการตรวจประเมินและการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562
  21 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ - ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดความสามารถสำหรับการตรวจประเมินและการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562
  22 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ก๊าซเรือนกระจก - คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ - ข้อกำหนดและแนวทางสำหรับการหาปริมาณ ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562
  23 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง - สปาทางการแพทย์ - ข้อกำหนดในการให้บริการ ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562
  24 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร - ข้อกำหนดสำหรับองค์กรในห่วงโซ่อาหาร ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562
  25 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การบริหารงานคุณภาพ - คุณภาพขององค์กร - ข้อแนะนำเพื่อการบรรลุความสำเร็จที่ยั่งยืน ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562
  26 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 (ยกเลิกข้อบังคับตำบลกองดิน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542) 22/10/2562
  27 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกใบเสร็จรับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนที่ออกด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ตุลาคม 2562 22/10/2562
  28 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ตุลาคม 2562 (ยกเลิกข้อบังคับตำบลประชาพัฒนา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542) 22/10/2562
  29 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราขกิจจานุเบกษา 22 ตุลาคม 2562 22/10/2562
  30 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ตุลาคม 2562 22/10/2562
  31 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ตุลาคม 2562 (ยกเลิกประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553) 22/10/2562
  32 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานผลิตยาง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 ตุลาคม 2562 18/10/2562
  33 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไประบบอื่นหรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 ตุลาคม 2562 (ยกเลิก (1) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เครื่องวัดหาค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองซึ่งทางานโดยระบบอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ ฉบับลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 (2) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ฉบับลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553) 18/10/2562
  34 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 ตุลาคม 2562 16/10/2562
  35 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 ตุลาคม 2562 16/10/2562
  36 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบรายการ และวิธีการยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้างแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 ตุลาคม 2562 (ยกเลิกประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบรายการและวิธีการยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560) 9/10/2562
  37 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 ตุลาคม 2562 8/10/2562
  38 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 ตุลาคม 2562 8/10/2562
  39 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 ตุลาคม 2562 8/10/2562
  40 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 ตุลาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558) 8/10/2562
  41 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 ตุลาคม 2562 8/10/2562
  42 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และแบบการชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ผ่านธนาคารพาณิชย์ ที่ทำการไปรษณีย์ หรือศูนย์บริการชำระเงิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 ตุลาคม 2562 8/10/2562
  43 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 ตุลาคม 2562 8/10/2562
  44 ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แบบการแจ้งผลการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ตุลาคม 2562 4/10/2562
  45 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 ตุลาคม 2562 1/10/2562
  46 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 ตุลาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2547) 1/10/2562
  47 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 ตุลาคม 2562 (ยกเลิก (1) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549 (2) บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง เรื่อง ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2549) 1/10/2562
  48 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราขกิจจานุเบกษา 1 ตุลาคม 2562 1/10/2562
  49 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 ตุลาคม 2562 (ยกเลิกข้อบังคับตำบลหนองอ้อ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2541) 1/10/2562
  50 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 ตุลาคม 2562 1/10/2562
กันยายน   2562
  51 ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 กันยายน 2562 26/9/2562
  52 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 กันยายน 2562 23/9/2562
  53 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 กันยายน 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2548 และ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560) 17/9/2562
  54 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาสในราชกิจจานุเบกษา 17 กันยายน 2562 17/9/2562
  55 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 กันยายน 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549) 17/9/2562
  56 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 กันยายน 2562 17/9/2562
  57 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 กันยายน 2562 (ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542) 17/9/2562
  58 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 กันยายน 2562 17/9/2562
  59 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจจานุเบกษา 13 กันยายน 2562 (ยกเลิกข้อบังคับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555) 13/9/2562
  60 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาพู่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 กันยายน 2562 13/9/2562
  61 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 กันยายน 2562 13/9/2562
  62 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 กันยายน 2562 13/9/2562
  63 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 กันยายน 2562 13/9/2562
  64 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 กันยายน 2562 (ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ เรื่อง การควบคุมกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543) 13/9/2562
  65 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 กันยายน 2562 13/9/2562
  66 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 กันยายน 2562 13/9/2562
  67 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เกี่ยวที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 กันยายน 2562 13/9/2562
  68 ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 กันยายน 2562 (ยกเลิก ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2555) 11/9/2562
สิงหาคม   2562
  69 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 สิงหาคม 2562 29/8/2562
  70 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองทราย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 สิงหาคม 2562 29/8/2562
  71 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจจานุเบกษา 29 สิงหาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553) 29/8/2562
  72 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 สิงหาคม 2562 29/8/2562
  73 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 สิงหาคม 2562 29/8/2562
  74 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปริก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 สิงหาคม 2562 29/8/2562
  75 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 สิงหาคม 2562 (ยกเลิกข้อบังคับตำบลยี่สาร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2546) 29/8/2562
  76 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแพรกษา อินดัสเทรียลล์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 สิงหาคม 2562 26/8/2562
  77 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวาเล่ย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 สิงหาคม 2562 20/8/2562
  78 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 สิงหาคม 2562 (ยกเลิก ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558) 20/8/2562
  79 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 สิงหาคม 2562 (ยกเลิก ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2558) 20/8/2562
  80 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเขาไม้แก้ว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 สิงหาคม 2562 20/8/2562
  81 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลในควน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 สิงหาคม 2562 20/8/2562
  82 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านค่า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 สิงหาคม 2562 20/8/2562
  83 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจียด เรื่อง การกำจัดสิ่ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 สิงหาคม 2562 20/8/2562
  84 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสงสำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 สิงหาคม 2562 (ยกเลิก (1) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556 (2) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องวัดควันดำ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องวัดก๊าซรั่ว เครื่องวัดระดับเสียง เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ และเครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง สำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556) 19/8/2562