ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
พฤศจิกายน   2563
  1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 พฤศจิกายน 2563 18/11/2563
  2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่าน เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 พฤศจิกายน 2563 12/11/2563
  3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภูผาม่าน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 พฤศจิกายน 2563 12/11/2563