ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
พฤศจิกายน   2562
  1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤศจิกายน 2562 29/11/2562
  2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤศจิกายน 2562 29/11/2562
  3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤศจิกายน 2562 29/11/2562
  4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤศจิกายน 2562 (ยกเลิก ข้อบังคับตำบลนาหว้า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ) 29/11/2562
  5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤศจิกายน 2562 29/11/2562
  6 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 พฤศจิกายน 2562 26/11/2562
  7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤศจิกายน 2562 25/11/2562
  8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกระโสบ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤศจิกายน 2562 25/11/2562
  9 พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 พฤศจิกายน 2562 22/11/2562
  10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 พฤศจิกายน 2562 (ยกเลิกข้อบังคับตําบลละหาร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542) 19/11/2562
  11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 พฤศจิกายน 2562 19/11/2562
  12 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 พฤศจิกายน 2562 19/11/2562
  13 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราขกิจจานุเบกษา 19 พฤศจิกายน 2562 19/11/2562
  14 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 พฤศจิกายน 2562 19/11/2562
  15 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 พฤศิกายน 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560) 19/11/2562
  16 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 พฤศจิกายน 2562 19/11/2562
  17 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ล้อม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 พฤศจิกายน 2562 19/11/2562
  18 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤศจิกายน 2562 14/11/2562
  19 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤศจิกายน 2562 (ยกเลิกข้อบังคับตำบลโคกสะอาด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545) 14/11/2562
  20 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤศจิกายน 2562 14/11/2562
  21 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤศจิกายน 2562 14/11/2562
  22 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤศจิกายน 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2550) 14/11/2562
  23 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤศจิกายน 2562 (ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542) 14/11/2562
  24 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤศจิกายน 2562 14/11/2562
  25 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเกบษา 14 พฤศจิกายน 2562 14/11/2562
  26 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไปพ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤศจิกายน 2562 14/11/2562
  27 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤศจิกายน 2562 14/11/2562
  28 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2562 11/11/2562
  29 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง การควบคุมกิจการ การล้าง อบ รม สะสมหรือการขนส่งยางดิบ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2562 11/11/2562
  30 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2562 11/11/2562
  31 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2562 11/11/2562
  32 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2562 11/11/2562
  33 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราขกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2562 11/11/2562
  34 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552) 11/11/2562
  35 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2562 11/11/2562
  36 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2562 (ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด มาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2553) 11/11/2562
ตุลาคม   2562
  37 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 ตุลาคม 2562 (ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบแจ้งข้อมูลรายเดือน (แบบ ร.ง. 8) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2545) 31/10/2562
  38 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 ตุลาคม 2562 30/10/2562
  39 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอนไทย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 ตุลาคม 2562 30/10/2562
  40 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 ตุลาคม 2562 30/10/2562
  41 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 ตุลาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558) 30/10/2562
  42 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำใหญ่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 ตุลาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำใหญ่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2554) 30/10/2562
  43 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 ตุลาคม 2562 30/10/2562
  44 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ก๊าซเรือนกระจก - คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ - ข้อกำหนดและแนวทางสำหรับการหาปริมาณ ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562
  45 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อ “นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย)” เป็น “นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562
  46 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติการตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ - ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดความสามารถสำหรับการตรวจประเมินและการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562
  47 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ - ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดความสามารถสำหรับการตรวจประเมินและการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562
  48 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562
  49 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ระบบการจัดการพลังงาน - ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้ ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562
  50 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร - ข้อกำหนดสำหรับองค์กรในห่วงโซ่อาหาร ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562
  51 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง - สปาทางการแพทย์ - ข้อกำหนดในการให้บริการ ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562
  52 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การบริหารงานคุณภาพ - คุณภาพขององค์กร - ข้อแนะนำเพื่อการบรรลุความสำเร็จที่ยั่งยืน ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562
  53 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ตุลาคม 2562 (ยกเลิกประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553) 22/10/2562
  54 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ตุลาคม 2562 22/10/2562
  55 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราขกิจจานุเบกษา 22 ตุลาคม 2562 22/10/2562
  56 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ตุลาคม 2562 (ยกเลิกข้อบังคับตำบลประชาพัฒนา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542) 22/10/2562
  57 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 (ยกเลิกข้อบังคับตำบลกองดิน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542) 22/10/2562
  58 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกใบเสร็จรับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนที่ออกด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ตุลาคม 2562 22/10/2562
  59 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานผลิตยาง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 ตุลาคม 2562 18/10/2562
  60 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไประบบอื่นหรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 ตุลาคม 2562 (ยกเลิก (1) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เครื่องวัดหาค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองซึ่งทางานโดยระบบอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ ฉบับลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 (2) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ฉบับลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553) 18/10/2562
  61 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 ตุลาคม 2562 16/10/2562
  62 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 ตุลาคม 2562 16/10/2562
  63 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบรายการ และวิธีการยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้างแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 ตุลาคม 2562 (ยกเลิกประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบรายการและวิธีการยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560) 9/10/2562
  64 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และแบบการชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ผ่านธนาคารพาณิชย์ ที่ทำการไปรษณีย์ หรือศูนย์บริการชำระเงิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 ตุลาคม 2562 8/10/2562
  65 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 ตุลาคม 2562 8/10/2562
  66 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 ตุลาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558) 8/10/2562
  67 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 ตุลาคม 2562 8/10/2562
  68 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 ตุลาคม 2562 8/10/2562
  69 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคุยบ้านโอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 ตุลาคม 2562 8/10/2562
  70 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 ตุลาคม 2562 8/10/2562
  71 ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง แบบการแจ้งผลการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ตุลาคม 2562 4/10/2562
  72 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราขกิจจานุเบกษา 1 ตุลาคม 2562 1/10/2562
  73 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 ตุลาคม 2562 1/10/2562
  74 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 ตุลาคม 2562 (ยกเลิกข้อบังคับตำบลหนองอ้อ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2541) 1/10/2562
  75 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 ตุลาคม 2562 1/10/2562
  76 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 ตุลาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2547) 1/10/2562
  77 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 ตุลาคม 2562 (ยกเลิก (1) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549 (2) บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะการค้าตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง เรื่อง ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2549) 1/10/2562
กันยายน   2562
  78 ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 กันยายน 2562 26/9/2562
  79 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 กันยายน 2562 23/9/2562
  80 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 กันยายน 2562 17/9/2562
  81 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 กันยายน 2562 (ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542) 17/9/2562
  82 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 กันยายน 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาใหม่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549) 17/9/2562
  83 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนราม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาสในราชกิจจานุเบกษา 17 กันยายน 2562 17/9/2562
  84 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 กันยายน 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2548 และ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560) 17/9/2562
  85 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 กันยายน 2562 17/9/2562
  86 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 กันยายน 2562 (ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ เรื่อง การควบคุมกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543) 13/9/2562
  87 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจจานุเบกษา 13 กันยายน 2562 (ยกเลิกข้อบังคับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555) 13/9/2562
  88 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เกี่ยวที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 กันยายน 2562 13/9/2562
  89 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 กันยายน 2562 13/9/2562
  90 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 กันยายน 2562 13/9/2562
  91 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 กันยายน 2562 13/9/2562
  92 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนาพู่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 กันยายน 2562 13/9/2562
  93 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 กันยายน 2562 13/9/2562
  94 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 กันยายน 2562 13/9/2562
  95 ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 กันยายน 2562 (ยกเลิก ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2555) 11/9/2562