ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
มกราคม   2565
  1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 มกราคม 2565 18/1/2565
  2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 มกราคม 2565 18/1/2565
  3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 มกราคม 2565 18/1/2565