ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
มกราคม   2563
  1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจานุเบกษา 16 มกราคม 2563 16/1/2563
  2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจานุเบกษา 16 มกราคม 2563 16/1/2563
ธันวาคม   2562
  3 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ 10) ประกาศในราชกิจานุเบกษา 27 ธันวาคม 2562 (ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561) 27/12/2562
  4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจานุเบกษา 23 ธันวาคม 2562 23/12/2562
  5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจานุเบกษา 23 ธันวาคม 2562 23/12/2562
  6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจานุเบกษา 23 ธันวาคม 2562 23/12/2562
  7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจานุเบกษา 23 ธันวาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560) 23/12/2562
  8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจานุเบกษา 23 ธันวาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2553) 23/12/2562
  9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจานุเบกษา 23 ธันวาคม 2562 23/12/2562
  10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจานุเบกษา 23 ธันวาคม 2562 23/12/2562
  11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 ธันวาคม 2562 23/12/2562
  12 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 ธันวาคม 2562 16/12/2562
  13 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 ธันวาคม 2562 16/12/2562
  14 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 ธันวาคม 2562 16/12/2562
  15 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลโคกกลาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 ธันวาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561) 16/12/2562
  16 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 ธันวาคม 2562 16/12/2562
  17 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 ธันวาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติตำบลบ้านก้อง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2551) 16/12/2562
  18 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 ธันวาคม 2562 16/12/2562
  19 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 ธันวาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติตำบลบ้านก้อง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2552) 16/12/2562
  20 ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง เกณฑ์ปลอดภัย พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 ธันวาคม 2562 12/12/2562
  21 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่จังหวัดระยอง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 ธันวาคม 2562 11/12/2562
  22 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 ธันวาคม 2562 11/12/2562
  23 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 ธันวาคม 2562 11/12/2562
  24 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังชิ้น เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ธันวาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังชิ้น เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559) 6/12/2562
  25 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ธันวาคม 2562 6/12/2562
  26 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไพรพัฒนา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ธันวาคม 2562 (ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545) 6/12/2562
  27 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางช้าง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ธันวาคม 2562 6/12/2562
  28 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ธันวาคม 2562 6/12/2562
  29 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแวงดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ธันวาคม 2562 6/12/2562
  30 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละทาย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ธันวาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละทาย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ. 2550) 6/12/2562
  31 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนางรอง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ธันวาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติเรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2550) 6/12/2562
  32 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนางรอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ธันวาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนางรอง พ.ศ. 2556) 6/12/2562
  33 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ เรื่อง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ธันวาคม 2562 6/12/2562
พฤศจิกายน   2562
  34 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤศจิกายน 2562 (ยกเลิก ข้อบังคับตำบลนาหว้า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ) 29/11/2562
  35 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤศจิกายน 2562 29/11/2562
  36 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤศจิกายน 2562 29/11/2562
  37 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤศจิกายน 2562 29/11/2562
  38 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤศจิกายน 2562 29/11/2562
  39 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 พฤศจิกายน 2562 26/11/2562
  40 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การขออนุญาต และการออกใบนำผ่านวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 พฤศจิกายน 2562 26/11/2562
  41 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤศจิกายน 2562 25/11/2562
  42 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกระโสบ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤศจิกายน 2562 25/11/2562
  43 พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 พฤศจิกายน 2562 22/11/2562
  44 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ล้อม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 พฤศจิกายน 2562 19/11/2562
  45 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราขกิจจานุเบกษา 19 พฤศจิกายน 2562 19/11/2562
  46 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 พฤศจิกายน 2562 19/11/2562
  47 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพังไกร เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 พฤศจิกายน 2562 19/11/2562
  48 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 พฤศิกายน 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560) 19/11/2562
  49 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 พฤศจิกายน 2562 19/11/2562
  50 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 พฤศจิกายน 2562 (ยกเลิกข้อบังคับตําบลละหาร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542) 19/11/2562
  51 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 พฤศจิกายน 2562 19/11/2562
  52 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤศจิกายน 2562 14/11/2562
  53 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤศจิกายน 2562 (ยกเลิกข้อบังคับตำบลโคกสะอาด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545) 14/11/2562
  54 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทกิจการการสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชำรุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤศจิกายน 2562 14/11/2562
  55 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤศจิกายน 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2550) 14/11/2562
  56 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤศจิกายน 2562 14/11/2562
  57 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤศจิกายน 2562 (ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542) 14/11/2562
  58 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤศจิกายน 2562 14/11/2562
  59 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเกบษา 14 พฤศจิกายน 2562 14/11/2562
  60 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไปพ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤศจิกายน 2562 14/11/2562
  61 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤศจิกายน 2562 14/11/2562
  62 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง การควบคุมกิจการ การล้าง อบ รม สะสมหรือการขนส่งยางดิบ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2562 11/11/2562
  63 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2562 11/11/2562
  64 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2562 (ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด มาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2553) 11/11/2562
  65 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำทับ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2562 11/11/2562
  66 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2562 11/11/2562
  67 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2562 11/11/2562
  68 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราขกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2562 11/11/2562
  69 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552) 11/11/2562
  70 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 พฤศจิกายน 2562 11/11/2562
ตุลาคม   2562
  71 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 ตุลาคม 2562 (ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบแจ้งข้อมูลรายเดือน (แบบ ร.ง. 8) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2545) 31/10/2562
  72 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 ตุลาคม 2562 30/10/2562
  73 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคอนไทย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 ตุลาคม 2562 30/10/2562
  74 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 ตุลาคม 2562 30/10/2562
  75 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 ตุลาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558) 30/10/2562
  76 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำใหญ่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 ตุลาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำใหญ่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2554) 30/10/2562
  77 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 ตุลาคม 2562 30/10/2562
  78 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562
  79 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง - สปาทางการแพทย์ - ข้อกำหนดในการให้บริการ ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562
  80 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติการตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ - ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดความสามารถสำหรับการตรวจประเมินและการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562
  81 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อ “นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย)” เป็น “นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562
  82 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ - ส่วนที่ 3 ข้อกำหนดความสามารถสำหรับการตรวจประเมินและการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562
  83 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การบริหารงานคุณภาพ - คุณภาพขององค์กร - ข้อแนะนำเพื่อการบรรลุความสำเร็จที่ยั่งยืน ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562
  84 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ก๊าซเรือนกระจก - คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ - ข้อกำหนดและแนวทางสำหรับการหาปริมาณ ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562
  85 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร - ข้อกำหนดสำหรับองค์กรในห่วงโซ่อาหาร ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562
  86 ประกาศคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรอง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ ระบบการจัดการพลังงาน - ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้ ประกาศในราชกิจจุเบกษา 28 ตุลาคม 2562 28/10/2562
  87 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกใบเสร็จรับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนที่ออกด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ตุลาคม 2562 22/10/2562
  88 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ตุลาคม 2562 (ยกเลิกประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553) 22/10/2562
  89 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ตุลาคม 2562 22/10/2562
  90 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราขกิจจานุเบกษา 22 ตุลาคม 2562 22/10/2562
  91 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ตุลาคม 2562 (ยกเลิกข้อบังคับตำบลประชาพัฒนา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542) 22/10/2562
  92 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 (ยกเลิกข้อบังคับตำบลกองดิน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542) 22/10/2562