ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
กรกฎาคม   2561
  1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ. 2561 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย 13/7/2561
  2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 12/7/2561
  3 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 12/7/2561
  4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลโนนสะอาด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 กรกฎาคม 2561 11/7/2561
  5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 กรกฎาคม 2561 11/7/2561
  6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 กรกฎาคม 2561 11/7/2561
  7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 11/7/2561
  8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 11/7/2561
  9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 กรกฎาคม 2561 11/7/2561
  10 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ ขึ้นไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 10/7/2561
  11 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังผลิตติดตั้ง ต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 10/7/2561
  12 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กรกฎาคม 2561 4/7/2561
  13 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กรกฎาคม 2561 4/7/2561
  14 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กรกฎาคม 2561 4/7/2561
  15 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กรกฎาคม 2561 4/7/2561
  16 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กรกฎาคม 2561 4/7/2561
  17 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กรกฎาคม 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2551 และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การกำจัดมูลฝอย พ.ศ. 2551) 4/7/2561
  18 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กรกฎาคม 2561 4/7/2561
  19 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กรกฎาคม 2561 4/7/2561
  20 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กรกฎาคม 2561 ( ยกเลิกข้อบัญญัติตำบลท่าทราย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2541) 4/7/2561
  21 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กรกฎาคม 2561 (ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ. 2541) 4/7/2561
  22 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กรกฎาคม 2561 4/7/2561
  23 ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับเงิน และการจ่ายเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านธนาคาร หรือหน่วยบริการ พ.ศ. 2561 (ยกเลิกระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ การรับเงินและการจ่ายเงินกองทุนเงินทดแทนทางธนาคาร พ.ศ. 2548) 4/7/2561
  24 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กรกฎาคม 2561 4/7/2561
มิถุนายน   2561
  25 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กําหนดแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มิถุนายน 2561 28/6/2561
  26 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 22/6/2561
  27 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 22/6/2561
  28 กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 22/6/2561
  29 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 22/6/2561
  30 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 22/6/2561
  31 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 22/6/2561
  32 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 22/6/2561
  33 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 22/6/2561
  34 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ( ยกเลิกข้อบังคับตำบลวังเพลิง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2545) 22/6/2561
  35 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ เรื่อง การควบคุมกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 22/6/2561
  36 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสนชาติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 22/6/2561
  37 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2554) 22/6/2561
  38 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสนชาติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 22/6/2561
  39 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 22/6/2561
  40 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 22/6/2561
  41 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 22/6/2561
  42 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 19/6/2561
  43 เทศบัญญัติเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 18/6/2561
  44 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํามาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 มิถุนายน 2561 12/6/2561
  45 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) พ.ศ. 2561 11/6/2561
  46 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล เรื่อง การกำจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มิถุนายน 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2550) 8/6/2561
  47 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มิถุนายน 2561 8/6/2561
  48 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มิถุนายน 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง การควบคุมกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2550) 8/6/2561
  49 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มิถุนายน 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2550) 8/6/2561
  50 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มิถุนายน 2561 8/6/2561
  51 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มิถุนายน 2561 8/6/2561
  52 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มิถุนายน 2561 8/6/2561
  53 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มิถุนายน 2561 8/6/2561
  54 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มิถุนายน 2561 8/6/2561
  55 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มิถุนายน 2561 8/6/2561
  56 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 มิถุนายน 2561 8/6/2561
  57 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มิถุนายน 2561 8/6/2561
  58 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มิถุนายน 2561 (ยกเลิกข้อบังคับตำบลรางพิกุล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2541) 8/6/2561
  59 ประกาศคณะกรรมการประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการลดส่วนอัตราเงินสมทบ เกี่ยวกับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีคลอดบุตร และกรณีตาย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561 6/6/2561
  60 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5041 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - วิธีสัมผัสกับแหล่งกำเนิดแสงในห้องปฏิบัติการ -เล่ม 2 : หลอดไฟซีนอนอาร์ก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
  61 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5037 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การทดสอบการแห้ง - เล่ม 2 : การทดสอบการซ้อนทับกันได้ภายใต้แรงกด 4/6/2561
  62 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5038 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การทดสอบการแห้ง - เล่ม 5 : การทดสอบแบนโดว์วูล์ฟดัดแปร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
  63 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5039 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - การทดสอบการแห้ง - เล่ม 6 : การทดสอบการแห้งโดยปราศจากรอย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
  64 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
  65 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5040 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - วิธีสัมผัสกับแหล่งกำเนิดแสงในห้องปฏิบัติการ - เล่ม 1 : ข้อแนะนำทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
  66 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
  67 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5046 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำมันหอมระเหย - การทดสอบหาดัชนีหักเห ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
  68 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
  69 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง เรื่อง การควบคุมการจัด เก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
  70 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
  71 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ เรื่อง การจำกัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ เรื่อง การกำจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558) 4/6/2561
  72 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
  73 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุบังพวน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
  74 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5042 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและวาร์นิช - วิธีสัมผัสกับแหล่งกำเนิดแสงในห้องปฏิบัติการ - เล่ม 3 : หลอดไฟอัลตราไวโอเลตเรืองแสง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
  75 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
  76 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย เรื่อง การควบคุมกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2551) 4/6/2561
  77 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5044 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - ถังอะลูมิเนียมเจือมีรอยเชื่อมประเภทบรรจุก๊าซได้อีก - การออกแบบ การสร้าง และการทดสอบ (แก้ไขครั้งที่ 1) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
  78 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองปาง เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตําบลคลองปาง พ.ศ. 2550) 4/6/2561
  79 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
  80 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 (ยกเลิกยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2547) 4/6/2561
  81 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเตี้ย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
  82 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตาลเตี้ย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
  83 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5045 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำมันหอมระเหย - การทดสอบหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ที่อุณหภูมิ 20 ºC - วิธีอ้างอิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
  84 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
  85 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน เรื่อง การจัดการ มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
  86 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5048 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำมันหอมระเหย - การทดสอบการผสมเข้ากันได้ในเอทานอล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
  87 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5043 (พ.ศ. 2561) ออกตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อช่วยหายใจ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
  88 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5047 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันหอมระเหย - การทดสอบหาออปทิคัลโรเทชัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
  89 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง การควบคุมกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558) 4/6/2561
  90 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุบังพวน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุบังพวน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557) 4/6/2561
  91 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2561 1/6/2561
พฤษภาคม   2561
  92 ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดทําและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 พฤษภาคม 2561 22/5/2561
  93 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 พฤษภาคม 2561 22/5/2561
  94 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 พฤษภาคม 2561 22/5/2561
  95 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับทัน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 พฤษภาคม 2561 18/5/2561
  96 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 พฤษภาคม 2561 18/5/2561
  97 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 พฤษภาคม 2561 18/5/2561
  98 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก เรื่อง การจัดการน้ำเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 พฤษภาคม 2561 18/5/2561
  99 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับทัน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 พฤษภาคม 2561 18/5/2561
  100 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 พฤษภาคม 2561 18/5/2561
  101 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 พฤษภาคม 2561 (ยกเลิกข้อบังคับตำบลวังชมภู เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540) 18/5/2561
  102 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 พฤษภาคม 2561 18/5/2561
  103 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง เรื่อง การควบคุม กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 พฤษภาคม 2561 18/5/2561
  104 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 พฤษภาคม 2561 18/5/2561
  105 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 พฤษภาคม 2561 18/5/2561
  106 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 พฤษภาคม 2561 18/5/2561
  107 ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจและควบคุมอาคาร พ.ศ. 2561 15/5/2561
  108 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กําหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจําปี พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) 10/5/2561
  109 ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง การเลิกประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2561 7/5/2561
  110 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กําหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่อําเภอเมืองระยอง อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 พฤษภาคม 2561 7/5/2561
  111 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กําหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขต ในท้องที่อําเภอเมืองระยอง อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง อําเภอบางละมุง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 พฤษภาคม 2561 7/5/2561
  112 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ พ.ศ. 2561 (ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดลักษณะและคุณภาพของก๊าซธรรมชาติ สําหรับยานยนต์ พ.ศ. 2556) 7/5/2561
  113 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กําหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขต ในท้องที่อําเภอจะนะ อําเภอนาหม่อม อําเภอหาดใหญ่ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 พฤษภาคม 2561 7/5/2561
  114 ประกาศสํานักงานประกันสังคม เรื่อง การคืนเงินสมทบ และเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายล่วงหน้า กรณียกเลิกบํานาญชราภาพ พ.ศ. 2561 4/5/2561
  115 ประกาศสํานักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอกลับเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 3/5/2561
  116 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤษภาคม 2561 2/5/2561
  117 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤษภาคม 2561 2/5/2561
  118 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤษภาคม 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลทับใต้ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552) 2/5/2561
  119 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤษภาคม 2561 2/5/2561
  120 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤษภาคม 2561 2/5/2561
  121 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤษภาคม 2561 2/5/2561
  122 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤษภาคม 2561 2/5/2561
  123 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าตอง เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤษภาคม 2561 2/5/2561
  124 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤษภาคม 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลปางตาไวว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2550) 2/5/2561
เมษายน   2561
  125 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบคำขอกลับเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 30/4/2561
  126 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กําหนดวิธีการแจ้งข้อมูลการจ้างคนต่างด้าวของนายจ้าง และประเภทของคนต่างด้าวที่นายจ้างไม่ต้องแจ้งข้อมูลการจ้างคนต่างด้าวตามมาตรา 67 แห่งพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 27/4/2561
  127 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5032 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน-ข้อกำหนดและข้อเสนอแนะในการใช้ 26/4/2561
  128 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและวิธีการกําจัด สําหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน แบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561 26/4/2561
  129 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรับรองผู้บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อการอนุญาตนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561 26/4/2561
  130 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5031 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายสวนปัสสาวะชนิดมีบอลลูน 26/4/2561
  131 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5033 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง (แก้ไขครั้งที่ 1) 26/4/2561
  132 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5034 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง (แก้ไขครั้งที่ 1) 26/4/2561
  133 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5036 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน (แก้ไขครั้งที่ 1) 26/4/2561
  134 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5035 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปต (แก้ไขครั้งที่ 1) 26/4/2561
  135 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กําหนดสถานที่ลักษณะอื่น ๆ ที่ถือเป็นสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2561 23/4/2561
  136 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 เมษายน 2561 20/4/2561
  137 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 เมษายน 2561 20/4/2561
  138 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 เมษายน 2561 20/4/2561
  139 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลค้อทอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 เมษายน 2561 20/4/2561
  140 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เรื่อง การกําจัดมูลฝอยจากการก่อสร้างและรื้อถอน พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 เมษายน 2561 20/4/2561
  141 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 เมษายน 2561 20/4/2561
  142 พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561 19/4/2561
  143 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 19/4/2561
  144 ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้นําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ออกนอกบริเวณโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 เมษายน 2561 18/4/2561