ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
กันยายน   2563
  1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 กันยายน 2563 17/9/2563
  2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 กันยายน 2563 17/9/2563
  3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 กันยายน 2563 17/9/2563