ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
ตุลาคม   2561
  1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ตุลาคม 2561 19/10/2561
  2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ตุลาคม 2561 19/10/2561
  3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ตุลาคม 2561 19/10/2561
  4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ตุลาคม 2561 19/10/2561
  5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ตุลาคม 2561 19/10/2561
  6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ตุลาคม 2561 19/10/2561
  7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ตุลาคม 2561 19/10/2561
  8 พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 10/10/2561
  9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2561 9/10/2561
  10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2561 9/10/2561
  11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2561 (ยกเลิกข้อบังคับตําบลไม้ฝาด เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2546) 9/10/2561
  12 กฎกระทรวง เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 5/10/2561
  13 กฎกระทรวง เรื่อง การอนุญาตนำกากกัมมันตรังสีเข้ามาใน และส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561 5/10/2561
  14 กฎกระทรวง เรื่อง การอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการทางเทคนิคเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. 2561 5/10/2561
  15 กฎกระทรวง เรื่อง ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. 2561 5/10/2561
  16 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 ตุลาคม 2561 2/10/2561
  17 ประกาศคณะกรรมการรับรองหน่วยรับรอง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561) เรื่อง เพิ่มขอบข่ายในการรับรองหน่วยรับรองและมาตรฐานที่หน่วยรับรองใช้ในการรับรองผู้ประกอบการ 2/10/2561
  18 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2561 2/10/2561
  19 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1/10/2561
  20 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1/10/2561
  21 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5058 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 1/10/2561
  22 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 5059 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 11 ภาวะในภาชนะบรรจุ 1/10/2561
  23 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5060 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 12 เสถียรภาพต่อการเก็บ 1/10/2561
  24 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5062 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 30 เสถียรภาพเมื่อทำให้เจือจาง 1/10/2561
  25 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5061 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 24 สมบัติในการใช้งาน 1/10/2561
กันยายน   2561
  26 ประกาศคณะกรรมการประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 กันยายน 2561 25/9/2561
  27 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 กันยายน 2561 25/9/2561
  28 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 กันยายน 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25พฤษภาคม 2560) 25/9/2561
  29 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 กันยายน 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544) 25/9/2561
  30 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 กันยายน 2561 25/9/2561
  31 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 กันยายน 2561 25/9/2561
  32 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กันยายน 2561 19/9/2561
  33 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กันยายน 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549) 19/9/2561
  34 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กันยายน 2561 19/9/2561
  35 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 19/9/2561
  36 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561 (ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง และอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอหัวหิน และอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2553) 19/9/2561
  37 ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการจัดการเรื่องร้องเรียนของประชาชนจากการประกอบการอุตสาหกรรม พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กันยายน 2561 19/9/2561
  38 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผือฮี เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กันยายน 2561 19/9/2561
  39 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 18/9/2561
  40 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 115/2561 เรื่อง แนวทางการตรวจประเมินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิตในนิคมอุตสาหกรรม 12/9/2561
  41 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 116/2561 เรื่อง คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน และการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินภายนอก 12/9/2561
  42 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลรัฐที่มีการบริหารจัดการพิเศษ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 กันยายน 2561 11/9/2561
  43 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 กันยายน 2561 10/9/2561
  44 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 กันยายน 2561 10/9/2561
  45 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 กันยายน 2561 10/9/2561
  46 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 กันยายน 2561 10/9/2561
  47 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 กันยายน 2561 10/9/2561
  48 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา ระดับ 1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 กันยายน 2561 10/9/2561
  49 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขานักควบคุมคุณภาพบริการขนส่งสินค้าทางถนน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 กันยายน 2561 10/9/2561
  50 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพภาคบริการสาขานักควบคุมคุณภาพบริการขนส่งสินค้าทางถนน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 กันยายน 2561 10/9/2561
  51 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขานักควบคุมคุณภาพบริการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 2 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 กันยายน 2561 10/9/2561
  52 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างเย็บ ระดับ 3 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 กันยายน 2561 (ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพช่างเย็บ ระดับ 3 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2554) 10/9/2561
  53 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขานักควบคุมคุณภาพบริการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 3 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 กันยายน 2561 10/9/2561
  54 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4/9/2561
  55 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อ “นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (โครงการ 2)” เป็น “นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กันยายน 2561 4/9/2561
  56 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4/9/2561
  57 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4/9/2561
  58 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4/9/2561
  59 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4/9/2561
  60 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อ “นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี” เป็น “นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กันยายน 2561 4/9/2561
  61 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4/9/2561
สิงหาคม   2561
  62 กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561 31/8/2561
  63 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 31/8/2561
  64 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2561 31/8/2561
  65 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553) 31/8/2561
  66 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2561 31/8/2561
  67 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2561 (ยกเลิกข้อบังคับตำบลอ่างทอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542) 31/8/2561
  68 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด เรื่อง การเก็บ ขนและกำจัดมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2561 (ยกเลิกบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย พ.ศ. 2558) 31/8/2561
  69 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด เรื่อง ควบคุมการค้าซึ่งเป็นกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลระโนด พ.ศ. 2557) 31/8/2561
  70 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 29/8/2561
  71 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5051 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลังระบบหมุดเกลียวและแท่งโลหะ 28/8/2561
  72 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5057 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกสันหลังและกระดูกสันหลังส่วนหน้า 28/8/2561
  73 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5056 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุแทนที่หมอนรองกระดูกสันหลัง 28/8/2561
  74 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5050 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแท่งโลหะยึดในโพรงกระดูกฝ่ามือชนิดมีช่องสำหรับหมุดยึดจากด้านข้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 สิงหาคม 2561 28/8/2561
  75 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5052 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดอุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้า 28/8/2561
  76 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5053 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดอุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนคอทางด้านหน้าร่วมกับวัสดุแทนที่หมอนรองกระดูกสันหลัง 28/8/2561
  77 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5054 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นโลหะยึดตรึงกระดูกแบบเบ้ามีเกลียวรับหมุดยึดกระดูก 28/8/2561
  78 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5055 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมุดเกลียวโลหะยึดกระดูกแบบหัวหมุดมีเกลียว 28/8/2561
  79 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5049 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ยึดตรึงกระดูกภายนอกบริเวณข้อศอกชนิดปรับมุมได้ 28/8/2561
  80 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการมอบหมายหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการดำเนินการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 สิงหาคม 2561 27/8/2561
  81 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับลักษณะ การติดตั้ง และการทดสอบและตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงในโรงเก็บ พ.ศ. 2561 27/8/2561
  82 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ให้ไบโอมีเทนเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2561 24/8/2561
  83 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549) 22/8/2561
  84 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 สิงหาคม 2561 22/8/2561
  85 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 สิงหาคม 2561 22/8/2561
  86 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมอทอด เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 สิงหาคม 2561 22/8/2561
  87 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติตำบลสระสี่มุม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554 ) 22/8/2561
  88 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 สิงหาคม 2561 22/8/2561
  89 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552) 22/8/2561
  90 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากเรือที่มีการขนถ่ายสินค้าระหว่างกัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 สิงหาคม 2561 20/8/2561
  91 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดประเภทรายการค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาและส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานของลูกจ้าง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 สิงหาคม 2561 (ยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดประเภทรายการค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษาและส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานของลูกจ้าง) 16/8/2561
  92 ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลหรือผู้ประกันตนและการจ่ายเงินค่ายา พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 สิงหาคม 2561 ( ยกเลิกระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาล และการจ่ายเงินค่ายาแก่หน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2559) 9/8/2561
  93 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 สิงหาคม 2561 8/8/2561
  94 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 สิงหาคม 2561 8/8/2561
  95 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 สิงหาคม 2561 8/8/2561
  96 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 สิงหาคม 2561 8/8/2561
  97 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 สิงหาคม 2561 8/8/2561
  98 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 สิงหาคม 2561 8/8/2561
  99 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 8/8/2561
  100 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 (ยกเลิก ข้อบังคับตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542 ) 8/8/2561
  101 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2561 8/8/2561
  102 ข้อบัญญัติองค์การบริหารตำบลหัวช้าง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 สิงหาคม 2561 8/8/2561
  103 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 สิงหาคม 2561 8/8/2561
  104 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเยื่อและโรงงานผลิตกระดาษ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 สิงหาคม 2561 6/8/2561
  105 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกวัตถุอันตราย ไวต์ออยล์ (white oil) หรือรีไฟน์ปิโตรเลียมออยล์ (refined petroleum oil) ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ตามแบบ วอ./อก.6 ผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) พ.ศ. 2561 6/8/2561
  106 ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในกรณีทุพพลภาพหรือทุพพลภาพเพิ่มขึ้นของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 สิงหาคม 2561 (ยกเลิกประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในกรณีทุพพลภาพหรือทุพพลภาพเพิ่มขึ้น ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554) 6/8/2561
  107 ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 2/8/2561
  108 ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขอจัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน พ.ศ. 2561 2/8/2561
  109 ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 2/8/2561
  110 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 สิงหาคม 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2549) 1/8/2561
  111 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 สิงหาคม 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2550) 1/8/2561
  112 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 สิงหาคม 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติ 2 ฉบับ) 1/8/2561
  113 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 1/8/2561
  114 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 สิงหาคม 2561 1/8/2561
  115 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 สิงหาคม 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติตำบลท้ายสำเภา เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2547) 1/8/2561
  116 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 สิงหาคม 2561 1/8/2561
  117 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดแบบและรายการข้อมูลปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ใช้ไป และที่จําหน่ายในแต่ละเดือน พ.ศ. 2561 (ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กําหนดแบบและรายการข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ซื้อหรือได้มา ที่ใช้ไป ที่จําหน่าย และคงเหลือในแต่ละเดือน พ.ศ. 2554) 1/8/2561
  118 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางนา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 1/8/2561
กรกฎาคม   2561
  119 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 31/7/2561