ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
กุมภาพันธ์   2563
  1 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 กุมภาพันธ์ 2563 11/2/2563
มกราคม   2563
  2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจานุกเบกษา 30 มกราคม 2563 30/1/2563
  3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจานุกเบกษา 30 มกราคม 2563 30/1/2563
  4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอยพ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจานุกเบกษา 30 มกราคม 2563 30/1/2563
  5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจานุกเบกษา 30 มกราคม 2563 30/1/2563
  6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจานุกเบกษา 30 มกราคม 2563 30/1/2563
  7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจานุกเบกษา 30 มกราคม 2563 (ยกเลิก (1) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท แต่งผม พ.ศ. 2548 (2) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ดิสโกเทกและ คาราโอเกะ พ.ศ. 2548 (3) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549) 30/1/2563
  8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุกเบกษา 30 มกราคม 2563 30/1/2563
  9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุกเบกษา 30 มกราคม 2563 30/1/2563
  10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุกเบกษา 30 มกราคม 2563 30/1/2563
  11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 มกราคม 2563 30/1/2563
  12 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจานุกเบกษา 29 มกราคม 2563 29/1/2563
  13 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 5521 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5068 (พ.ศ. 2561) ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกฉนวน ประกาศในราชกิจานุกเบกษา 29 มกราคม 2563 29/1/2563
  14 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 มกราคม 2563 27/1/2563
  15 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจานุเบกษา 16 มกราคม 2563 16/1/2563
  16 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจานุเบกษา 16 มกราคม 2563 16/1/2563
ธันวาคม   2562
  17 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ 10) ประกาศในราชกิจานุเบกษา 27 ธันวาคม 2562 (ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561) 27/12/2562
  18 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจานุเบกษา 23 ธันวาคม 2562 23/12/2562
  19 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนจิก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจานุเบกษา 23 ธันวาคม 2562 23/12/2562
  20 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจานุเบกษา 23 ธันวาคม 2562 23/12/2562
  21 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจานุเบกษา 23 ธันวาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560) 23/12/2562
  22 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจานุเบกษา 23 ธันวาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2553) 23/12/2562
  23 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจานุเบกษา 23 ธันวาคม 2562 23/12/2562
  24 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจานุเบกษา 23 ธันวาคม 2562 23/12/2562
  25 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 ธันวาคม 2562 23/12/2562
  26 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 ธันวาคม 2562 16/12/2562
  27 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 ธันวาคม 2562 16/12/2562
  28 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 ธันวาคม 2562 16/12/2562
  29 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 ธันวาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติตำบลบ้านก้อง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2551) 16/12/2562
  30 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 ธันวาคม 2562 16/12/2562
  31 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 ธันวาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติตำบลบ้านก้อง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2552) 16/12/2562
  32 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 ธันวาคม 2562 16/12/2562
  33 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลโคกกลาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 ธันวาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561) 16/12/2562
  34 ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง เกณฑ์ปลอดภัย พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 ธันวาคม 2562 12/12/2562
  35 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 ธันวาคม 2562 11/12/2562
  36 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 ธันวาคม 2562 11/12/2562
  37 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขตในท้องที่จังหวัดระยอง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 ธันวาคม 2562 11/12/2562
  38 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันแตก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ธันวาคม 2562 6/12/2562
  39 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังชิ้น เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ธันวาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวังชิ้น เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559) 6/12/2562
  40 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนางรอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ธันวาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลนางรอง พ.ศ. 2556) 6/12/2562
  41 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนางรอง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ธันวาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติเรื่องการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2550) 6/12/2562
  42 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแวงดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ธันวาคม 2562 6/12/2562
  43 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางช้าง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ธันวาคม 2562 6/12/2562
  44 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไพรพัฒนา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ธันวาคม 2562 (ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545) 6/12/2562
  45 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ธันวาคม 2562 6/12/2562
  46 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ เรื่อง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ธันวาคม 2562 6/12/2562
  47 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละทาย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ธันวาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละทาย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ. 2550) 6/12/2562
พฤศจิกายน   2562
  48 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤศจิกายน 2562 29/11/2562
  49 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤศจิกายน 2562 29/11/2562
  50 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤศจิกายน 2562 29/11/2562
  51 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจำปา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤศจิกายน 2562 29/11/2562
  52 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 พฤศจิกายน 2562 (ยกเลิก ข้อบังคับตำบลนาหว้า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 ) 29/11/2562
  53 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การขออนุญาต และการออกใบนำผ่านวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 พฤศจิกายน 2562 26/11/2562
  54 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 พฤศจิกายน 2562 26/11/2562
  55 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤศจิกายน 2562 25/11/2562
  56 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกระโสบ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 พฤศจิกายน 2562 25/11/2562
  57 พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 พฤศจิกายน 2562 22/11/2562