ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
มีนาคม   2563
  1 ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 56/2563 เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์ หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 มีนาคม 2563 31/3/2563
  2 ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 54/2563 เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบการเรือ ผู้ประกอบการท่าเรือ และผู้โดยสารปฏิบัติ กรณีที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 มีนาคม 2563 31/3/2563
  3 ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 53/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้ำไทยตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 มีนาคม 2563 (ยกเลิกประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 45/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้ำไทยกรณีเป็นเรือจากท้องที่นอกราชอาณาจักร ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563) 31/3/2563
  4 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 52/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 มีนาคม 2563 31/3/2563
  5 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ฉบับที่ 7) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 มีนาคม 2563 30/3/2563
  6 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 มีนาคม 2563 25/3/2563
  7 แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 มีนาคม 2563 25/3/2563
  8 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2563 เรื่อง ห้ามส่งออกไข่ไก่สดไปนอกราชอาณาจักร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 มีนาคม 2563 25/3/2563
  9 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 มีนาคม 2563 25/3/2563
  10 ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 45/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้ำไทยกรณีเป็นเรือจากท้องที่นอกราชอาณาจักร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 มีนาคม 2563 23/3/2563
  11 กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 มีนาคม 2563 19/3/2563
  12 กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 มีนาคม 2563 19/3/2563
  13 ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 43/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้ำไทย กรณีเป็นเรือจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 มีนาคม 2563 19/3/2563
  14 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 มีนาคม 2563 18/3/2563
  15 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางกะพี้ดงพลับ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 มีนาคม 2563 18/3/2563
  16 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสร้อยทอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 มีนาคม 2563 18/3/2563
  17 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อเบี้ย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 มีนาคม 2563 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อเบี้ย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553) 18/3/2563
  18 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 มีนาคม 2563 18/3/2563
  19 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 มีนาคม 2563 (ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2548) 18/3/2563
  20 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 มีนาคม 2563 (ยกเลิกข้อบัญญัติตําบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552) 18/3/2563
  21 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 มีนาคม 2563 18/3/2563
  22 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจาุเบกษา 18 มีนาคม 2563 18/3/2563
  23 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลช้างไทยงาม เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 มีนาคม 2563 18/3/2563
  24 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 มีนาคม 2563 18/3/2563
  25 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 มีนาคม 2563 13/3/2563
  26 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 มีนาคม 2563 (ยกเลิก (1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 (2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เพิ่มเติมบัญชีรายชื่อโรคติดเชื้อร้ายแรง ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2557) 13/3/2563
  27 ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 41/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติส้าหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้ำไทยกรณีเป็นเรือจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 มีนาคม 2563 10/3/2563
  28 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลรองรับการขยายเวลาพำนักในประเทศไทย รวม 90 วัน ในกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลสำหรับกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 มีนาคม 2563 9/3/2563
  29 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 มีนาคม 2563 9/3/2563
  30 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 มีนาคม 2563 9/3/2563
  31 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลรองรับการขยายเวลาพำนักในประเทศไทย รวม 90 วัน ในกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาล สำหรับกลุ่มประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 มีนาคม 2563 9/3/2563
  32 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดราคาจำหน่าย และการแจ้งข้อมูลหน้ากากอนามัย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 มีนาคม 2563 6/3/2563
  33 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อ “นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร”เป็น “นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 มีนาคม 2563 6/3/2563
  34 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 มีนาคม 2563 6/3/2563
  35 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2563 เรื่อง การแจ้งและการแสดงราคาผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ เพิ่มเติม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 มีนาคม 2563 6/3/2563
  36 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 มีนาคม 2563 5/3/2563
  37 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยาและการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มีนาคม 2563 4/3/2563
  38 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มีนาคม 2563 4/3/2563
  39 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ตำบลวัดเกต ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง และตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 มีนาคม 2563 3/3/2563
  40 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจานุเบกษา 29 กุมภาพันธ์ 2563 1/3/2563
กุมภาพันธ์   2563
  41 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 กุมภาพันธ์ 2563 21/2/2563
  42 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 กุมภาพันธ์ 2563 21/2/2563
  43 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 กุมภาพันธ์ 2563 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปะหลาน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549) 21/2/2563
  44 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 ประกาศในราขกิจจานุเบกษา 21 กุมภาพันธ์ 2563 21/2/2563
  45 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 กุมภาพันธ์ 2563 (ยกเลิกข้อบังคับตำบลป่าแดง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542) 21/2/2563
  46 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 กุมภาพันธ์ 2563 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552) 21/2/2563
  47 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2562 ประกาศในราขกิจจานุเบกษา 21 กุมภาพันธ์ 2563 21/2/2563
  48 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 กุมภาพันธ์ 2563 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560) 21/2/2563
  49 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 กุมภาพันธ์ 2563 21/2/2563
  50 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลออย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 กุมภาพันธ์ 2563 21/2/2563
  51 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 กุมภาพันธ์ 2563 20/2/2563
  52 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 เรื่อง แบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 กุมภาพันธ์ 2563 20/2/2563
  53 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563 เรื่อง แบบแจ้งตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 กุมภาพันธ์ 2563 20/2/2563
  54 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระคู เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2563 19/2/2563
  55 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2563 19/2/2563
  56 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2563 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ปี พ.ศ. 2548) 19/2/2563
  57 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2563 19/2/2563
  58 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2563 19/2/2563
  59 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยายหนู เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2563 19/2/2563
  60 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระคู เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2563 19/2/2563
  61 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2563 19/2/2563
  62 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระคู เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2563 19/2/2563
  63 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2563 19/2/2563
  64 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กุมภาพันธ์ 2563 18/2/2563
  65 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 กุมภาพันธ์ 2563 11/2/2563
  66 ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กุมภาพันธ์ 2563 4/2/2563
มกราคม   2563
  67 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจานุกเบกษา 30 มกราคม 2563 30/1/2563
  68 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 มกราคม 2563 30/1/2563
  69 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุกเบกษา 30 มกราคม 2563 30/1/2563
  70 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุกเบกษา 30 มกราคม 2563 30/1/2563
  71 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุกเบกษา 30 มกราคม 2563 30/1/2563
  72 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจานุกเบกษา 30 มกราคม 2563 30/1/2563
  73 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอยพ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจานุกเบกษา 30 มกราคม 2563 30/1/2563
  74 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจานุกเบกษา 30 มกราคม 2563 30/1/2563
  75 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจานุกเบกษา 30 มกราคม 2563 30/1/2563
  76 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจานุกเบกษา 30 มกราคม 2563 (ยกเลิก (1) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท แต่งผม พ.ศ. 2548 (2) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ดิสโกเทกและ คาราโอเกะ พ.ศ. 2548 (3) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549) 30/1/2563
  77 กฎกระทรวง กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจานุกเบกษา 29 มกราคม 2563 29/1/2563
  78 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 5521 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5068 (พ.ศ. 2561) ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกฉนวน ประกาศในราชกิจานุกเบกษา 29 มกราคม 2563 29/1/2563
  79 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 มกราคม 2563 27/1/2563
  80 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจานุเบกษา 16 มกราคม 2563 16/1/2563
  81 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจานุเบกษา 16 มกราคม 2563 16/1/2563