ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
มิถุนายน   2562
  1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 มิถุนายน 2562 12/6/2562
  2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 มิถุนายน 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2550 ตั้งแต่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้) 12/6/2562
  3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 มิถุนายน 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542) 12/6/2562
  4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 มิถุนายน 2562 (ยกเลิกข้อบังคับตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2546) 12/6/2562
  5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 มิถุนายน 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลอง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2551) 12/6/2562
  6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกรุ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 มิถุนายน 2562 12/6/2562
  7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคคลาน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 มิถุนายน 2562 12/6/2562
พฤษภาคม   2562
  8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 27 พฤษภาคม 2562 (ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ พ.ศ. 2541) 27/5/2562
  9 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดท้องที่ภายในตำบลเชิงเนิน ตำบลตะพง และตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมเพิ่มจากเดิม ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 27 พฤษภาคม 2562 27/5/2562
  10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 27 พฤษภาคม 2562 27/5/2562
  11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิิจจานุเบกษา 27 พฤษภาคม 2562 27/5/2562
  12 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 27 พฤษภาคม 2562 27/5/2562
  13 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 27 พฤษภาคม 2562 (ยกเลิกข้อบังคับตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540) 27/5/2562
  14 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 พฤษภาคม 2562 27/5/2562
  15 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 พฤษภาคม 2562 27/5/2562
  16 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันทะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 27 พฤษภาคม 2562 27/5/2562
  17 พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 พฤษภาคม 2562 22/5/2562
  18 พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 พฤษภาคม 2562 22/5/2562
  19 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 21 พฤษภาคม 2562 21/5/2562
  20 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง เรื่อง การกำจัดมูลฝอย พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 พฤษภาคม 2562 21/5/2562
  21 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 21 พฤษภาคม 2562 21/5/2562
  22 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 21 พฤษภาคม 2562 21/5/2562
  23 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโตนด เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 21 พฤษภาคม 2562 21/5/2562
  24 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและชุมชน พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 21 พฤษภาคม 2562 21/5/2562
  25 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 21 พฤษภาคม 2562 21/5/2562
  26 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพิ่ม เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 21 พฤษภาคม 2562 21/5/2562
  27 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 21 พฤษภาคม 2562 21/5/2562
  28 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5133 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - เฉพาะด้านความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม - เล่ม 1 ทั่วไป ประกาศในราชกิิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  29 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5138 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ - เล่ม 2 การใช้พลังงานในโหมดใช้งาน ประกาสในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  30 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5139 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ - เล่ม 3 ความเร็วในการคำนวณและประมวลผลข้อมูล ประกาสในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  31 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5138 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ - เล่ม 2 การใช้พลังงานในโหมดใช้งาน ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  32 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5137 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านสมรรถนะ - เล่ม 1 การใช้พลังงานในโหมดใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  33 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5136 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - เฉพาะด้านความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม - เล่ม 4 ความผิดพร่องทางแม่เหล็กไฟฟ้า\ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  34 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5134 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - ความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม - เล่ม 2 ความร้อน ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  35 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5132 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 25 การหาปริมาณน้ำ ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  36 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5130 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 18 ความคงทนต่อแสง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  37 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5129 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 13 การประเมินระดับการนอนก้นของสี ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  38 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5128 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 10 การทดสอบระยะเวลาเมื่อแห้งแข็งและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 10 การทดสอบการแห้งแข็ง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  39 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5127 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้องเล่ม 4 การเคลือบ ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  40 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5146 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ำหนัก 14/5/2562
  41 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5145 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกกลวงรับน้ำหนัก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  42 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5135 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเชิงหน้าที่ - เฉพาะด้านความเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อม - เล่ม 3 ความชื้น ประกาศในราชกิิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  43 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5157 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีลวดลายและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีเท็กซ์เจอร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  44 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5151 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอร์ตาร์สำหรับฉาบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  45 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5150 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้งและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอร์ตาร์สำหรับก่อ ประกาศในราชกิิจขานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  46 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5152 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  47 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5153 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอะลูมิเนียมแผ่นหนาและแผ่นบางและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอะลูมิเนียมทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  48 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5154 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  49 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5144 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กลวดคาร์บอนสูง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  50 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5193 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันรำสำหรับบริโภคและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันรำข้าวสำหรับบริโภค ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  51 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5141 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กแท่งแบน - มิติและลักษณะทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  52 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5142 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบน - การวัดมิติและระยะเบี่ยงเบน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  53 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5143 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  54 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5148 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกเชิงตันรับน้ำหนัก ประกาศใราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  55 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5144 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กลวดคาร์บอนสูง ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  56 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5149 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกเชิงตันไม่รับน้ำหนัก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  57 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5155 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำมันก๊าด ประกาศในราชกิิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2562 14/5/2562
  58 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสงเปือย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 13 พฤษภาคม 2562 13/5/2562
  59 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 พฤษภาคม 2562 13/5/2562
  60 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 13 พฤษภาคม 2562 13/5/2562
  61 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจจานุเบกษา 13 พฤษภาคม 2562 13/5/2562
  62 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 พฤษภาคม 2562 13/5/2562
  63 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข่า เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 13 พฤษภาคม 2562 13/5/2562
  64 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 พฤษภาคม 2562 13/5/2562
  65 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 พฤษภาคม 2562 3/5/2562
  66 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 พฤษภาคม 2562 3/5/2562
  67 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 พฤษภาคม 2562 3/5/2562
  68 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจจานุเบกษา 3 พฤษภาคม 2562 3/5/2562
  69 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 3 พฤษภาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2547 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548) 3/5/2562
  70 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤษภาคม 2562 (ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2559) 2/5/2562
เมษายน   2562
  71 พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 30/4/2562
  72 พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 30/4/2562
  73 พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 30/4/2562
  74 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 30/4/2562
  75 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 เมษายน 2562 29/4/2562
  76 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 เมษายน 2562 29/4/2562
  77 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางนางลี่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 เมษายน 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2548) 29/4/2562
  78 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 เมษายน 2562 29/4/2562
  79 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดส่งน้ำเสียไปบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิิจานุเบกษา 29 เมษายน 2562 29/4/2562
  80 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 เมษายน 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556) 18/4/2562
  81 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 เมษายน 2562 18/4/2562
  82 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงชัย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 เมษายน 2562 18/4/2562
  83 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 เมษายน 2562 18/4/2562
  84 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 เมษายน 2562 10/4/2562
  85 พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกโฟลตสีตัดแสงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2562 (ยกเลิกพระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตสีตัดแสงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2544) 7/4/2562
  86 พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกโฟลตใสต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2562 (ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตใส ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2548) 7/4/2562
  87 พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกเทมเปอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2562 6/4/2562
  88 พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกนิรภัยหลายชั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2562 6/4/2562
  89 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 เมษายน 2562 5/4/2562
  90 พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 5/4/2562
  91 พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 5/4/2562
  92 คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 5/4/2562
  93 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 เมษายน 2562 5/4/2562
  94 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแวงน้อย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 เมษายน 2562 5/4/2562
  95 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 เมษายน 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2548) 5/4/2562
  96 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 เมษายน 2562 5/4/2562
  97 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 เมษายน 2562 5/4/2562
  98 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและชุมชน พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 เมษายน 2562 5/4/2562
  99 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 เมษายน 2562 5/4/2562
  100 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 เมษายน 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556) 5/4/2562
  101 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 เมษายน 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2557) 5/4/2562
  102 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 เมษายน 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556) 5/4/2562
  103 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 เมษายน 2562 5/4/2562
  104 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 เมษายน 2562 5/4/2562
  105 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารและชุมชน พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 5 เมษายน 2562 5/4/2562
  106 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การยุบเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี Phase II ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 เมษายน 2562 4/4/2562
มีนาคม   2562
  107 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5123 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าไร้สนิมเฟร์ไรต์ และมาร์เทนไซต์สำหรับงานทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 28/3/2562
  108 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5126 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์เฉพาะด้านความปลอดภัย - สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 28/3/2562
  109 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5119 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษเช็ดหน้า ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 28/3/2562
  110 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5118 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษชำระ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 28/3/2562
  111 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5121 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษถ่ายเอกสาร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 28/3/2562
  112 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5120 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษทำลูกฟูก ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 28/3/2562
  113 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5116 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง เล่ม 58 การทดสอบการแห้งโดยใช้เครื่องบันทึกเชิงกล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 28/3/2562
  114 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5122 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์ และเฟร์ไรต์/ออสเทไนต์สำหรับอุตสาหกรรมปลอดเชื้อ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 28/3/2562
  115 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5124 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผ้าอนามัยใช้ภายนอกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผ้าอนามัย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 28/3/2562
  116 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5114 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 28/3/2562
  117 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5115 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 28/3/2562
  118 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5117 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำมะถันและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำมะถันสำหรับอุตสาหกรรม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 มีนาคม 2562 28/3/2562