ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
ธันวาคม   2564
  1 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการทำงานเกี่ยวกับรังสี พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 3 ธันวาคม 2564 (ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. 2547) 3/12/2564
  2 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการคุ้มครองสถานประกอบกิจการพลังงานหรือศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายพลังงาน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 ธันวาคม 2564 2/12/2564
  3 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้กระทำการใด ๆ ในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 ธันวาคม 2564 2/12/2564