สมัครสมาชิก

ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก(*) หมายถึง ข้อมูลที่จำเป็นต้องระบุ
 
ชื่อ*
นามสกุล*
เพศ* ชาย
หญิง
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
วัน เดือน ปี เกิด
ตำแหน่งงาน*
บริษัท*
 
ทำเลที่ตั้ง* ไม่ได้อยู่ในการนิคม
อยู่ในการนิคม
อยู่ในสวนอุตสาหกรรม
ที่อยู่สถานที่ทำงาน
 
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
ประเทศ*
โทรศัพท์ที่บ้าน/ที่ทำงาน*
โทรศัพท์มือถือ*
โทรสาร*
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ใช้ที่อยู่ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน
 
ที่อยู่
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ประเทศ
ที่อยู่ที่ให้แสดงในใบกำกับภาษี ใช้ที่อยู่ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน
 
ที่อยู่*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
ประเทศ*
ข้อมูลอื่นๆ (เฉพาะสมาชิกประเภทองค์กร)
 
ธุรกิจประเภท
 
ระบบ Facility ที่มีในโรงงานและมีใช้ในปัจจุบัน (โปรดเลือกในช่องที่โรงงานท่านมี)
1. Boiler แบบ
น้ำมันเตา
น้ำมัน
NG
อื่นๆ ระบุ
2. สารเคมี
2.1 สารเคมีอันตราย ตาม พรบ. วัตถุอันตราย
2.2 มีการขนส่งวัตถุอันตรายโดยรถขนส่งของบริษัท
3. มีการใช้น้ำบาดาล
4. มีการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA
5. เป็นโรงงานที่ต้องมีการจัดทำรายงานปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน
5.1 โรงงานที่มีปริมาณ น้ำเสีย น้ำเสียก่อนเข้าระบบบําบัด (Influent) ตั้งแต่ 500 ลูกบาศก์ เมตรต่อวันขึ้นไป (รวมน้ำหล่อเย็นที่มีการปนเปื้อนในรูป บีโอดีหรือซีโอดี) หรือปริมาณความสกปรกก่อนเข้าระบบบําบัด(BOD Load of Influent) ตั้งแต่ 100 กิโลกรัมต่อวันขึ้นไป
5.2 โรงงานที่ใช้สารหรือองค์ประกอบของสารดังต่อไปนี้โดยตรงในกระบวนการผลิต ได้แก่ สังกะสี แคดเมียม ไซยาไนด์ ฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปของสารประกอบอินทรีย์ ตะกั่ว ทองแดง บาเรียม เซเลเนียม นิเกิลแมงกานีส เฮกซาวาเลนซ์โครเมียมอาร์เซนิค และปรอท โรงงานที่มีปริมาณ น้ำเสียก่อนเข้าระบบ บําบัด (Influent) ตั้งแต่ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป
5.3 โรงงานที่มีการใช้เตาอุตสาหกรรมหรือหม้อน้ำ
- โรงงานที่มีเตาอุตสาหกรรมขนาด แรงม้าเปรียบเทียบตั้งแต่ 1,000 แรงม้าขึ้นไป
- โรงงานที่มีหม้อน้ำเดี่ยว ที่มีกําลังการผลิตไอน้ำตั้งแต่ 10 ตันไอน้ำ ต่อชั่วโมงขึ้นไป กรณีใช้ ของเหลวหรือของแข็ง เป็นเชื้อเพลิง หรือตั้งแต่ 20 ตันไอน้ำต่อ ชั่วโมงขึ้นไป กรณีใช้ ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
5.4 โรงงานที่มีหรือใช้สารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในกระบวนการผลิตโรงงานที่มีหรือใช้สารอินทรีย์ระเหยตั้งแต่ 36 ตันต่อปีขึ้นไป
6. มีอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกรณีใช้น้ำมันใช้แล้วเป็นเชื้อเพลิงในเตาอุตฯ
7. น้ำมันเชื้อเพลิง
7.1 เป็นผู้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
7.1.1 น้ำมันเตา
7.1.2 น้ำมันดีเซล
7.1.3 แก๊สโซฮอล์
7.1.4 น้ำมันเบนซิน
7.2 เป็นผู้ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง/ผู้ค้าน้ำมัน
7.2.1 น้ำมันเตา
7.2.2 น้ำมันดีเซล
7.2.3 แก๊สโซฮอล์
7.2.4 น้ำมันเบนซิน
8. ก๊าซ
8.1 ก๊าซบรรจุ Cylinder
8.2 ก๊าซ Bulk
8.3 ก๊าซ Station Pipeline
8.4 ก๊าซ NG
8.5 ก๊าซ LPG
8.6 รถขนส่งที่ใช้ก๊าซ LPG
8.7 รถที่ใช้ก๊าซ NG
9. รถ Forklift แบบ
น้ำมันดีเซล
ใช้ไฟฟ้า
แก๊ส LPG
จุดอื่นๆ โปรดระบุ
10. มูลฝอยติดเชื้อมีหรือไมมี
มี
ไม่มี
11. หลุมฝังกลบขยะ
ขยะไม่อันตราย/มูลฝอย
ขยะอันตราย
12. ถูกกำหนดให้มีผู้ควบคุมมลภาวะตามที่กฎหมายกำหนด
น้ำ
อากาศ
กากของเสีย
13. มีปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงในโรงงาน
น้ำมันดีเซล
น้ำมันอื่นๆ ระบุ
14. ยุทธภัณฑ์
15. ต้องมีผู้รับผิดชอบ พลังงาน ตามกฏหมายอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากมีหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด > 1,000 kw (1,175 KVA)
16. รังสี
17. บริษัทของท่านได้ขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
18. ระบุ Facility อื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  หมายเหตุ โปรดกรอกข้อมูลของ Facility ขององค์กร ตั้งแต่ข้อ 1-18 ตามที่มีในโรงงาน และมีใช้ในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการจัดเตรียมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท่าน และ update ให้ทุกเดือนเมื่อท่านเข้ามาใช้บริการ
 
ชื่อและรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน
 
ชื่อผู้ใช้ *
รหัสผ่าน * (ตัวอักษรหรือตัวเลขอย่างน้อย 6 ตัว)
ยืนยันรหัสผ่าน *
อีเมลล์ *

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด การใช้เว็บไซต์หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

การสงวนลิขสิทธิ์ อ้างอิงเลขทะเบียนข้อมูล ว.29072

บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูลและส่วนประกอบอื่นๆ ในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า เพื่อส่งต่อ เพื่อให้คำปรึกษา เพื่อเผยแพร่ เพื่อธุรกิจ เพื่อการพาณิชย์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

การใช้ข้อมูลและส่วนประกอบต่าง ๆ

ข้อมูลและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ใช้ได้หรือเหมาะสมในการใช้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้ในประเทศอื่นๆ ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น

เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้น และไม่ถือว่าข้อความหลักเป็นโมฆะ

บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้นก่อนใช้ข้อมูลในหน้านั้นๆ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย อ้างอิง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537


ระบบบอกรับสมาชิก

เป็นเพียงการยินยอม เปิดเผยข้อมูลให้สมาชิก ที่มีชื่อเป็นผู้ลงทะเบียนใช้งานเท่านั้น การให้หมายเลขสมาชิก และรหัสผ่านแก่ผู้อื่นถือว่าสมาชิกท่านนั้นยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว และเสมือนเป็นผู้กระทำการเอง


ความรับผิดชอบ

บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ต่อการปฏิบัติตามและหรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ให้บริการแก่สมาชิกบนเว็บไซต์ ทั้งที่ถูกระบุไว้บนเว็บไซต์ หรือไม่ถูกระบุไว้ก็ตาม การสรุปใจความสำคัญเป็นเพียงการเรียบเรียงให้ง่ายต่อการเข้าใจเท่านั้น การปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการต้องศึกษาข้อมูลจากกฎหมายฉบับจริงอย่างละเอียด

 
ข้าพเจ้าอ่านข้อตกลง และยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของ www.aimconsultant.com