เว็บบอร์ด

คำถาม

ขอประกาศ
ขอ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องการแจ้ง และการรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่2 ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
โดย : THAWEE KETSRI คำถามเมื่อ : 2/7/2554 13:26:44

คำตอบ

จะอยู่ลำดับที่ 33 ในหมวดวัตถุอันตราย หมวดย่อยการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้ง การออกใบรับแจ้งการขอต่ออาย ุและการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 ลงราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 ตุลาคม 2551

เอกสารแนบจะส่งไปทางอีเมล์นะคะ

ขอบคุณค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 11/7/2554 10:17:14