เว็บบอร์ด

คำถาม

การทำงานในที่อับอากาศ
การปฏิบัติงานในห้องใต้ดินเป็นบางวัน มีทางเข้าออกทางเดียว ถือว่าเป็นการทำงานในที่อับอากาศหรือไม่ ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นจะต้องอบรม และขออนุญาตก่อนเข้าปฏิบัติงานหรือไม่
โดย : JONGKOL คำถามเมื่อ : 15/3/2555 14:11:29

คำตอบ

อ้างอิงจาก กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหารงาน และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 มิถุนายน 2547
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 18/3/2555 23:32:20

คำตอบ

ขออนุญาตตอบว่า เป็นพื้นที่อับอากาศ และผู้ปฏิบัติงานต้องอบรม และต้องมีการขออนุญาตก่อนเข้าปฏิบัติงาน และต้องมีป้ายแจ้งข้อความว่า ที่อับอากาศ อันตราย ห้ามเข้า
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 18/3/2555 23:31:28