เว็บบอร์ด

คำถาม

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
กฎกระทรวงฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ออกมาสำหรับผู้ที่ประกอบกิจการน้ำมันอย่างเดียวหรือรวมถึงผู้ที่ประกอบกิจการอื่น ๆ แต่มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในสถานประกอบการด้วยคะ พอดีอ่านแล้วงง ๆ คะ
โดย : jp-amata คำถามเมื่อ : 27/4/2556 15:20:03

คำตอบ

กฎกระทรวงฉบับนี้ออกมาสำหรับ ผู้ประกอบกิจการที่มีการเก็บ ใช้ บรรจุ มีไว้ในครอบครอง น้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ ตามชนิดและปริมาณที่องค์กรข่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 29/4/2556 15:19:10