เว็บบอร์ด

คำถาม

สอบถามเรื่องวัตถุอันตราย
อยากทราบว่า หากเรามีวัตถุอันตรายในครอบครอง ได้แก่ ชนิดที่ 1,2,3 จะต้องทำการแจ้งไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือไม่?
แล้วหากมีปริมาณวัตถุอันตรายที่น้อย(ไม่ถุง 1 ลิตร)จำเป็นต้องแจ้งหรือไม่?
สามารถตรวจสอบสารเคมีว่าเป็นวัตุอันตรายที่ต้องแจ้งหรือขออนุญาติครอบครองได้จากกฎหมายฉบับใด?
โดย : redbull คำถามเมื่อ : 15/8/2556 19:37:50

คำตอบ

มาตรา 18 วัตถุอันตรายแบ่งออกตามความจำเป็นแก่การควบคุม ดังนี้ (1) วัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด (2) วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดด้วย (3) วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องรับใบอนุญาต (4) วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ได้แก่วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง

สำหรับปริมาณที่แจ้งมาต้องพิจารณาว่าเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่เท่าไหร่ สามารถตรวจสอบได้ที่ บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมทั้ง 8 ฉบับ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 16/8/2556 13:58:00